|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|


 

 

 

 

 

 

 

 

This page contains a list of my scholarly and essayistic publications (books, larger studies, articles, book reviews and commentaries) from 1980 till 2006, mostly written in Croatian and German, but some are in English and French

 

Samples

 

 

See also a separate list of reviews, critiques, and editor commentaries

as well as a separete list of translations

From German, English, French, and Italian into Croatian

 

 

 

Bibliografija

[znanstveni, stručni, esejističkii radovi i publicistika]

[Scholarly, essayistic and applied philosophical papers]

1980-2006

 

 

Autorske knjige / Books (prikaz sadržaja/content view)

(1987) Sein, Physis, Aletheia. Zur Vermittlung und Unmittelbarkeit im ‘ursprünglichen’ Seinsdenken Martin Heideggers, Würz­burg: Königshausen und Neumann (Epistemata: Reihe Philoso­phie Bd. XLI; zugl. Diss. Tübingen 1987), 444 strane

(1988) Karmayoga. Studija o genezi ideje ‘praktičkog’ u ranoj indi­jskoj filozofiji, Sarajevo: V. Masleša (bibl. “Logos”), 224 strane

(2006) Scena pjevanja i čitanja. Između Hesioda i FAKa. Dva ogleda iz epistemologije metaknjiževnog diskursa književnosti, Zagreb: Demetra (bibl. Atenej), 282 strane (download)

(2006) Kroatorij Europe. Filosofistička kronika druge hrvatske tranzicije u 42 slike, Zagreb: Demetra (Faustovska biblioteka), 330 strana (download); za web izdanje v. pod Tranzitorij 2007

Zbirke eseja na webu i u časopisima  / Web and Jurnal Collections of Essays

(2005) Tranzitorij 2007. Imaginiranje ‚Europe‘ ili kronika druge hrvatske tranzicije u 42 slike

(2005) Knjiga čitanja i zaborava. Okušaji iz političke fiziologije književnosti

(2005) Media Pulp. Medij kao ideološki aparat vremena

(1993) “Filozofija u pretilo doba. Eseji o figurama reprezentacije filozofije naspram politike”, u: Treći program Hrvatskog radija, br. 40, 1993, str. 88-117 (emitirano u emisiji “Kronika devedesetih, ur. Kiril Miladinov 1992-1993)

Pojedinačni stručni radovi / Separate scholarly works

Članci, studije, eseji / Scholarly Articles, Studies, and Essays

(1980) Riječ o katarzi u Aristotelovoj definiciji tragedije, u: Latina et Graeca, 16, Zagreb, 1980: 20-24.

(1983) Karmayoga i praksa, u: Polja, 29, (292-293), Novi Sad 1983: 304-306.

(1985) Interes u poretku znanja i slici svijeta. Izobraženje poj­movnog konteksta prve indijske filozofije, u: Polja, 31, (314), Novi Sad 1985: 109-112.

(1985) Mišljenje i djelatnost u kontekstu indijske filozofije. Prilog genealogiji ideje ‘bitka’, u: Filozofska istraživanja, 16, Zagreb 1985: 803-816.

(1986) Figure ‘bitka’ i njihovo značenje. Skica za jednu kritiku Hei­deggera, u: Filozofska istraživanja, 17, Zagreb 1986: 317-339.

(1986) Materijalizam i idealizam u indijskoj filozofiji. Perspektive tumačenja, u: Theoria, 1-2, Beograd 1986: 217-232.

(1987) Figuren des ‘Seins’ und ihre Bedeutung: Umrisse einer Hei­deggerkritik, u: Synthesis philosophica, 4, Zagreb 1987: 499-512.

(1988) Die Zeit ‘der’ Philosophie und deren ‘Erfassung’, u: Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, Serija B: Društvene nauke, (br. XV), Beograd 1988: 61-72.

(1988) Nietzsche versus Heidegger, u: Filozofski godišnjak Insti­tuta za filozofiju, br. 1, Beograd 1988: 101-135.

(1989) Postmoderna — jedno ime-simulacrum?, u: Quorum, 5-6, Zagreb 1989: 448-456.

(1990) Weisheit zwischen Tod und Auferstehung. Zu Nietzsches Philosophiebegriff, u: Nietzsches Begriff der Philosophie. Fest­schrift für Josef Simon, M. -urić (hrsg.), Würzburg: Königs­hausen und Neumann, 73-88.

(1991) Dvojni subjekt filozofije: anêr philósophos i puruša-sâkšin u indijskom sânkhyi, emitirao Treći program hrvatskog radija 13. stud. 1991, tiposkript 14 str.

(1991) Kant und Sokrates oder von der Verfremdung der Identi­tät, in: Mesotes, 2, Wien 1991: 3-13.

(1992) Filozofija diferencije i novi orijentalizam, emitirao Treći pro­gram hrvatskog radija, 7. ožujka, 1992, tiposkript 14 str.

(1992) Philosophie zwischen Rhetorik und Sprachpragmatik. Zu Habermas’ Kritik an Derrida und der ‘welterschließenden’ Funktion der Sprache, u: Mesotes, 1, Wien 1992: 61-82.

(1992) Tajna društva—javne svrhe. O zavjereničkom avanturizmu filozofije (Pitagora, Platon i Fichte), u: Treći program hrvatskog ra­dija, 37, 1992: 17-25.

(1993) Drugo tijelo filozofije. Nietzscheovo “otjelovljenje istine” i “naseljavanje mišljenja” kod Deleuzea, u: Treći program Hrvats­kog radija, 40, 1993: 5-10.

(1994) Čemu još metafora? — Uz pitanje spoznajne djelotvornosti metafore u diskursu filozofije i teorije znanosti, u: Treći program hrvatskog radija, 46, 1994: 69-74.

(1994) Prevrat subjekta — Jacques Lacan: lingvistički obrat u psi­hoanalizi, psihoanalitički obrat u filozofiji, u: Velikani naše epohe, Biblioteka Hr­vatskog radija, sv. 8, ur. Ratko Vince, 1994: 375-378.

(1995) Politics of Metaphor: Providing Political Power by Re-literalizing Metaphors in the Public Speech, in: Academic Inquiry, ed. J. Weinstein, IWM, Wien, 1995, 59-73 (tekst)

(1995) Rat interpretacija — ‘intentio operis’ i problem beskona­čnog regresa u tekstu, u: Treći program hrvatskog radija, 47, 1995: 40-47.

(1996) Family Disturbances: Metaphors, Similes and the Role of ‘Like’, in: Along the Margins of the Humanities. Seminar in the Epistemology of the Humanities, Aldo Milohnić & Rastko Močnik (eds.), Ljubljana: ISH, 103-135 (tekst)

(2000) “Ruka vozača ... za trajanja bitka”, u: Martin Heidegger, Prolegomena za povijest pojma vremena, preveo i priredio Borislav Mikulić, Zagreb: Demetra, 2000., str. 415-430. (tekst)

(2000) “Neprekoračiva činjenica pisanja”, u: Thomas A. Szlezák, Čitati Platona i Dva eseja o jedinstvu Platonove filozofije, preveo i priredio Borislav Mikulić, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000., str. 135-141. (tekst)

(2004) “Porečena metafora. Napomene uz prevođenje Levijatana Thomasa Hobbesa”, u: Thomas Hobbes, Levijatan, Zagreb: Jesenski i Turk, 2004., str. 495-502. (tekst)

(2004) “Znalac i lažljivac. Semiotiziranje spoznaje: Uvod kroz jedan primjer”, u: John Greco/Ernest Sosa (ur.), Epistemologija. Vodič u teorije znanja, hrvatsko izdanje s dodatkom priredio B. Mikulić, Zagreb: Jesenski i Turk, 2005., str. 561-617.

(2005) Čavrljavo srce. Zaziv Muza u arhajskom epu i rođenje epistemičkog subjekta, u: Scena pjevanja i čitanja. Između Hesioda i FAKa. Dva ogleda iz epistemologije metaknjiževnog diskursa književnosti, Zagreb, Demetra, 2006. (autorsko izdanje ovdje)

(2005) Glasovi iz kante. McLuhan, digitalni apsolut i problem regresivnog napretka, u: Filozofija i društvo. Časopis Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, br. 3, Beograd 2005. (također u: Media Pulp. Medij kao ideološki aparat vremena, web-zbirka)

(2005) Glasovi, znoj i diskurs. FAK kao nulti stupanj medija i povratak kulturne ugode, u: Scena pjevanja i čitanja. Između Hesioda i FAKa. Dva ogleda iz epistemologije metaknjiževnog diskursa književnosti, Zagreb, Demetra, 2006. (također u: Knjiga čitanja i zaborava. Okušaji iz političke fiziologije književnosti, web zbirka)

2007) “Jokastina svojta. Freud, Marx i Edip među novim antifilozofima" u: Filozofija i društvo 3/2007., str. 9-30 (dokument pdf)

(2007) "Revolucija i interencija. O utopijskom efektu praxis", prilog za konferenciju u povodu 80. obljetnice rođenja Gaje Petrovića, Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 10. ožujka 2007., Zagreb: FF press, 2008. (autorsko izdanje ovdje) — djelomična verzija "Mramor, kamen i željezo. Praxis na ekspoziciji", u: Zarez br. 203/2007. (link)

(2008) "Politički nagon filozofije i njegove sudbine, ili: dijalektika prosvjetiteljstva u doba debakla", u: up&underground, br. 13/4, 2008., str. 90-109 (dokument pdf).

Uređivanje priloga u časopisima i izdanja prijevoda (Special Issues in Jurnals and Book Translation Editing)

(1993) “Drugo tijelo filozofije”, izbor novijih radova o kritičkoj funkciji filozofije, priredio i djelomice preveo B. Mikulić (J. Deleuze-F. Guattari, Hans Blumenberg, Jacques Derrida), u: Treći program hrvatskog radija 40, 1993, 5-117. (za autorski tekst v. „Tajno društvo — javne svrhe“)

(1994) “Tajna metafore”, izbor radova o sistematskim pitanjima metafore u suvremenoj filozofiji i teoriji znanosti (Max Black, John Searle, Donald Davidson, Eva Kittay-Federer), priredio Borislav Mikulić, u: Treći program hrvatskog radija 46, 1994, str. 67-123. (za autorski prilog vidi „Čemu metafora?“)

(1995) “Sukob interpretacija”, izbor radova o suvremenim filozofskim teorijama interpretacije (Hans J. Krämer, Donald Davidson, Umberto Eco, Richard Rorty), priredio i djelomice preveo Borislav Mikulić, u: Treći program hrvatskog radija 47, 1995, str. 3-47. (za autorski prilog vidi „Rat interpretacija“)

(1997) Predgovor za: Hans Joachim Krämer, Platonovo utemeljenje metafizike. Studija o Platonovu nepisanom učenju i teoriji počela, preveo i priredio Borislav Mikulić, Zagreb: Demetra, 1997., str. XI-XVI.

(2000) Priredio s bibliografijom i pratećim tekstom: Martin Heidegger, Prolegomena za povijest pojma vremena, Zagreb: Demetra, 2000. (za prilog v. naprijed “Ruka vozača ... za trajanja bitka”)

(2000) Priredio s pratećim tekstom i bibliografijom: Thomas A. Szlezák, Čitati Platona i Dva eseja o jedinstvu Platonove filozofije, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000. (za prilog v. naprijed “Neprekoračiva činjenica pisanja”)

(2003) Tematski blok: Novi pravci epistemologije, Treći program hrvatskog radija, emitirano 2003., (za prilog. v. naprijed, “Tri temeljna pitanja epistemologije”)

(2004) Priredio izdanje prijevoda knjige, Thomas Hobbes, Levijatan, Zagreb: Jesenski i Turk, 2004.

Recenzije, komentarski prikazi i kritike (Book Reviews, Commentaries and Critiques)

(1984) Čedomil Veljačić, Ethos spoznaje u evropskoj i u indijskoj filozofiji, u: Kulture Istoka, nulti broj, Beograd 1984: 64-70.

(1984) Martin Heidegger, Parmenides, GA Bd. 54, 1982, u: Theo­ria, 3-4, Beograd 1984: 165-169.

(1984) Mircea Eliade, Joga: besmrtnost i sloboda (1984), u: Fi­lozofska istraživanja, 10, Zagreb 1984: 420-423.

(1984) Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft, 2 Bde., 1984, u: Theoria, Beograd 1-2, 1984: 211-214.

(1985) Aristotelova Metafizika, prijevod i tumač T. Ladan, 1985, u: Theoria, 3-4, Beograd 1985: 193-198.

(1985) Haijime Nakamura, A History of Early Vedanta Philoso­phy, 1983, u: Filozofska istraživanja, 14, Zagreb 1985: 616-619.

(1985) Milan Kangrga, Praksa, vrijeme, svijet (Beograd 1984), u: Theoria, 1-2, Beograd 1985: 239-246.

(1995) Thomas Buchheim, Die Vorsokratiker (München 1994), u: Zeitschrift für philosophische Forschung, 49, (Heft 3), Tübingen 1995: 486-490.

(1999) Der Abgesang der Metapher? Eine Übersicht der neueren philosophischen Metapher- und Modellforschung, u: Zeit­schrift für philosophische Forschung, Bd. 53, (1), Frankfurt a. M. 1999: 128-137. (Text)

(1999) Christof Rapp, Vorsokratiker (München 1997), u: Philoso­phischer Literaturanzeiger, 1, Frankfurt a. M. 1999: 17-21.

(2003) “Strukturalizam — Rekonstrukcija jedne znanstvene paradigme”, Prikaz i kritika: Jean-Claude Milner, Le périple structurale, Paris: Seuil, 2002, Treći program Hrvatskog radija, 2003. (tekst)

(2003) „Želja i utjeha. O disfunkciji filozofije“, prikaz i kritika: Alain de Botton, Utjehe filozofije, Zagreb: Sysprint, 2001., Treći program Hrvatskog radija, 2003., tiskano u: Kolo, 2/2003. (tekst)

(2003) “Hegel i radikalna filozofija. Kritika Žižekovog imaginarija”, prikaz i kritika: Slavoj Žižek, Sublimni objekt ideologije, Zagreb: Arkzin, Društvo za teorijsku psihoanalizu, 2002., u: Treći program Hrvatskog radija, emisija Bibliovizor, 2003. (tekst)

(2006) “Teškoće s nirvânom. Smrt mišljenja i ponovno rođenje govora”. Zbirni prikaz i komentar uz prijevode djela Fjodora Ščerbatskog (Demetra, Zagreb, 2004-2005), u: Filozofska istraživanja 101/2006, str. 151-163 (download.pdf)

(2006) “Intertekstualnost i interdiskurzivnost. Komparativizam između filologije i etičke teorije subjekta”, prikaz i komentar uz prijevod djela: Bhagavad-gîtâ, Zagreb: Demetra, 2006., preveo i priredio s kritičkim komentarom i intertekstualnom studijom Goran Kardaš (autorska verzija); publikacije: Treći program HR-a, emisija “Bibliovizor” (siječanj 2007); prihvaćeno za: Filozofska istraživanja 104/2006 (izlazi u siječnju 2007

(2006) “Etnologija, etnografija i postpolitičko svjedočenje”, prikaz i komentar uz zbornik, Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma, ur. Lada Čale Feldman i Ines Prica, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku (biblioteka Etnografija), 2006. (autorska verzija); publikacije: Treći program HR-a, emisija “Bibliovizor” (veljača 2007.)

 

Filozofska publicistika / Applied philosophical analysis

Pojedinačni eseji, prikazi i kritike / Essays, Book Reviews, Critiques

(1993) An-aletheia ou La jouissance philosophique de la désidéologisation. Le discours véridique dans la philosophie ‚nationale‘ et son effet heideggerien, in: Lignes 20, 1993, Edition Hazan, Paris, textes réunis par R. Ivekovic et G. Raulet (in French)

(1996) Zastave ili beskonačni manjak ideološke utjehe. Povratak kritičkog diskursa iz estetičke analize kiča — esejistički prikaz: Dubravka Ugrešić, Die Kultur der Lüge, Frankfurt, 1995 (hrv. izd. Kultura laži, Zagreb: Arkzin, 1997), u: Bastard, Nr. 2, 1996.

(1997) Gdje nije bilo rascjepa tu je stupilo Ja, prikaz i kritika: Boris Buden, Barikade, biblioteka Bastard B1, Arkzin, Zagreb 1996., 208 str. (2. izd.), u: Bastard  br. 2, 1997.

(1998) Tramvaj zvan utopija - prikaz i kritika: Milan Kangrga, Izvan povijesnog dogadjanja, Feral, 1997., u: Bastard 01/1998, str. 78-85.

(2000) “11 teza o nelagodi u hrvatskoj kulturi” (in Croatian), u: Jutarnji list, 4. ožujka 2000, Magazin. Kultura, str. 39.

(2001) “Praxis filozofija i ideologem kulture u novijoj hrvatskoj filozofiji” (The place of praxis-philosophy and the ideology of national culture in Croatian philosophy of the 90ies, in Croatian) - komentar povodom zbornika “Zbilja i kritika. Posvećeno Gaji Petroviću”, ur. Asja Petrović, Gvozden Flego, Zagreb: Odsjek za filozofiju Filozofskog Fakulteta u Zagrebu i Antibarbarus, 2001., u: Jutarnji list, 15. 12. 2001. Magazin. Kultura, str. 52.

(2002) “Dijalektika demokratskog prosvjećenja i politika znanja”, u: Treći program hrvatskog radija, emitirano 21. 07. 2002. (in Croatian)

(2002) “Politika identiteta i društveni dispozitivi spolnosti” (in Croatian) u: Treći program hrvatskog radija, emit. 17. 08. 2002. (skraćena verzija u Jutarnji list, 10. 08. 2002., Magazin. Kultura, str. 37-38)

(2002) “The blond Nera — Victimizing Non-Victims. The Quest for Personal Identity and How We Misunderstand a Victim’s Discourse” (in English) - A contribution to the artistic project by Sanja Ivekovic “Searching for My Mother’s Number”, Dokumenta 11, Kassel 15.7-15. 9. 2002. - the text was published as part of the web edition of the project on URL http://www.biondanera.net/ (here)

(2006) “Imaginarij lijevog”, komentarski esej uz zbirku od pet dijaloga na intelektualnoj ljevici Evrope krajem 90-ih, u: Književna republika, br. 1-2, 2006., priredio i preveo Borislav Mikulić (autorsko izdanje)

(2007) "Mramor, kamen i željezo. Praxis na ekspoziciji", u: Zarez br. 203/2007. (link)

(2008) "68 — kako se to speluje. Hommage Milanu Kangrgi", u: 40. obljetnica '68., Zarez br. 231, 2008., str. 22-23., također u: up&underground, br. 13/4, tematski blok “Mai 68”, str. 151-153. (zajedno s intervjuom "Čamac na Stiksu" od 1. maja 2007.)

 

 

Prijevodi/Translations

(izbor većih prijevoda s njemačkog, francuskog, engleskog i talijanskog)

Knjige i dijelovi knjiga (Books and parts of books)

(1983) Lukácz, G., Estetika, izbor tekstova N. Č. Puhovski za izdavača “Stvarnost”, Zagreb 1983. (neobjavljeno)

(1985) Adorno, Th. W., Filozofsko-sociološki eseji o književnosti, [Noten zur Literatur, Frankfurt/M., 1981] ur. N. Č. Puhovski, prev. B. Mikulić (str. 99-216) Zagreb: Školska knjiga 1985.

(1988) Habermas, J., Postmetafizičko mišljenje, [Nachmeta­physisches Denken, Frankfurt/M., 1988], prev. B. Mikulić: Beograd: Komunist, 1988. (neobjavljeno)

(1992) Fichte, J. G, Filozofija slobodnog zidarstva, [Philosophie der Freimaurerei, hrsg. von W. Flitner, Leipzig 1923] preveo i priredio B. Mikulić, u: Treći program hrvatskog radija, 37, 1992: 36-61; prošireno i popravljeno izdanje s bibliografijom u dodatku, Zagreb: Jesenski i Turk, 2001., bibl. Folozofija

(1997) Krämer, Hans J, Platonovo utemeljenje metafizike. Studija o Platonovu nepisanom učenju i teoriji počela (+ Testimonia platonica) [Platons Grundlegung der Metaphysik, Tübingen 1982, Typoskript] priredio i preveo s njemačkog i starogrčkog B. Mikulić: Zagreb: Demetra (293+43 str.)

(2000) Szlezák, Th. A, Čitati Platona [Platon lesen, Stuttgart 1992] preveo i priredio s dodatkom i pogovorom B. Mikulić, Zagreb: Jesenski i Turk, 2000., bibl. Filozofija

(2000) Heidegger, Martin: Prolegomena za povijest pojma vre­mena [Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs, GA Bd. 20, Frankfurt/M. 1979, 447 S.], preveo, priredio s dodacima i predgovorom B. Mikulić, Zagreb: Demetra 2000.

(2004) Thomas Hobbes, Levijatan, Zagreb: Jesenski i Turk, bibl. Filozofija, prijevod i pogovor B. Mikulić, 2004.

(2004) John Greco i Ernest Sosa (ur.), Epistemologija. Vodič u teorije znanja [engl. J. Greco, E. Sosa (eds.), The Blackwell Guide to Epistemology, 1999], hrvatsko izdanje s dodacima (studija “Znalac i lažjivac”, bibliografija) priredio i djelomice preveo B. Mikulić, Zagreb: Jesenski i Turk, 2004.

(2006) Hermann Oldenberg, Buddha. Njegov život, njegov nauk, njegova zajednica [Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, Stuttgart: Magnus Verlag, hrsg. mit einem Nachwort von H. von Glasenapp], Zagreb: Demetra, 2007., preveo i priredio s dodacima B. Mikulić

Članci i studije (uži izbor) — Articles, Studies (a selection)

(1989) Maldonado, T., Od ‘modernus’ do ‘modernog’ [Da ‘moder­nus’ a ‘moderno’, Il futuro della modernita], u: Quorum, 5/6, 1989: 439-447

(1990) Frank, M., O stilu i značenju: Wittgensteinov put u pje­sništvo [Über Stil und Bedeutung: Wittgensteins Gang in die Dichtung, aus: Stil in der Philosophie, Stuttgart 1992], u: Fi­lozofski godišnjak Instituta za filozofiju, 3, 1990: 137-151

(1993) Blumenberg, H., Tračankin smijeh,[Das Lachen der Thra­kerin, Frankfurt/M. 1985, Kap. 1-5, 12], u: Treći program Hr­vatskog radija, 40, 1993: 40-60

(1993) Deleuze, G./ Guattari, F, Geofilozofija [iz: Qu’est-ce que la philosophie, Paris 1990], preveo B. Mikulić, u: Treći program hr­vatskog radija, 40, 1993: 17-30

(1995) Eco, U., ‘Intentio lectoris’. Napomene o semiotici recepcije, [I limiti dell’ interpretazione, Milano 1992, pogl. 3. 1.], u: Treći program hrvatskog radija, 47, 1995: 21-30

(2000) Halberstadt-Freud, Hendrika C., Clara Schumann: Ljubav i život jedne žene [Clara Schumann: ‘A Woman’s Love and Life’. A Psychoanalytic Interpretation], iz: The Psychohistory Review 23, 1995, 146-166, (tiposkript 35 str.), emitirano na: Treći program hrvatskog radija 25. 06. i 2. 07. 2000

 (2000) Alain Badiou, Etika i politika, [“Etique et politique”], iz: Filozofski vestnik/Acta philosophica 2, Ljubljana 1995., str. 9-14, (tiposkript 12 str.), emitirano na: Treći program hrvatskog radija, 14. 03. 2000.

 

 

 


|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|