|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|


 

AppleMark

 

Sein, Physis, Aletheia. Zur Vermittlung und Unmittelbarkeit im ‘ursprünglichen’ Seinsdenken Martin Heideggers

Würzburg: Königshausen & Neumann, 1987 (bibl. Epistemata: Reihe Philosophie, Bd. 47), 444 strane.

 

Sadržaj (u prijevodu na hrvatski):

Uvod: Heideggerov zahtjev za ‘izvornošću’ mišljenja — Poglavlje I: Destrukcija ontologije i pojam vremena: 1. Vrijeme kao smisao bitka i hermeneutički apriori, 2. Konačnost vremena i ‘ekstatika’ budućnosti, 3. ‘Unutarvremenost’ i transcendencija vremena (Heidegger vs Aristotel i Hegel), 4. Transcendencija i izvornost (Heideggerova kritika Kanta) — Poglavlje II: Bitak i istina - 1. Pitanje istine i hermeneutička promjena perspektive. ‘Esti’ - ekskurs o morfologiji “rečenice”, 2. O ‘iskonu’ istine: ‘physis’ i ‘bitak’, 3. Eksurs o Aristotelu: ‘physis’ i ‘ousia’. — Poglavlje III: Heraklit i Parmenid i pitanje ‘prvotnog’ bitka - 1. Heraklit i zakrenuto mišljenje vremena, 2. Parmenid i mišljenje ‘samog’ bitka, 3. ‘Prelomljena’ izvornost — Poglavlje IV: Nietzsche contra Heidegger - 1. Nietzscheov ressentiment prema istini i suprotnost bivanje-bitak, 2. Tijelo kao smjerokaz prema mudrosti i volja za moći, 3. ‘Postajanje istine’ kod Nietzschea i ‘odnos’ bitak-bivanje kod Heideggera — Poglavlje V: Izvorni bitak kao ‘zbivanje’ - 1. Bitak kao ‘udešavanje’ istine, 2. Bitak kao ‘događaj’: Sjećanje na vrijeme (1962), 3. Prilog kritici ontološke neposrednosti (sa ekskursom o Adornovoj kritici Heideggera) — Napomene, Popis literature, Imenski registar

Content (in English translation):

Introduction: Heidegger’s Quest for the ‘Originality’ of Thought — Chapter I: Destruction of Ontology and the Concept of Time (1. The Sense of Being and the Hermeneutical Apriori, 2. The Finite Character of Time and the ‘Extatics’ of Future, 3. ‘Intratemporality’ and the Transcendency of Time (Heidegger vs Aristotle and Hegel), 4. Transcendency and Originality (Heidegger’s Critique of Kant’s Concept of Phantasy) — Chapter II: Being and Truth - 1. The Issue of Truth and the Heremenutical Change of Perspective in Heidegger: The Interpretation of ‘esti - A First Excourse on the Morphology of ‘Saying’, 2. On the ‘Origin’ of Truth: ‘Physis’ and ‘Being’, 3. An Excourse on Aristotle’s ‘Physis’ and ‘Ousia’. — Chapter III: Heraclitus, Parmenides and the Question of the ‘originary’ Being - 1. Heraclitus and the Oblique Thinking of Time, 2. Parmenides and the the Straight Thinking of Being ‘itself’, 3. The ‘Broken’ Originality (Against Heidegger’s Paratactical Way of Thought) — Chapter IV: Nietzsche versus Heidegger - 1. Nietzsche’s Ressentment Towards Truth, and the Issue of Being-Becoming, 2. Body as Path-Shower* towards Wisdom and the Will to Power, 3. The ‘Becoming of Truth’ in Nietzsche’s Philosophy as Contrasted with the ‘Relation’ of Being-and-Becoming in Heidegger — Chapter V: The Original Being as ‘Taking Place’ - 1. Being as ‘Destinating’ Truth, 2. Being as ‘Event’: Remembering the Time (1962), 3. Towards a Critique of the Ontological Immediacy of Thinking in Heidegger (With an Excourse on Adorno’s early Metacritique of Phenomenology and Fundamental Ontology) — Notes to Chapters, Extended Bibliography, Register

 

 

AppleMark

 

Karmayoga. Studija o genezi ideje ‘praktičkog’ u ranoj indijskoj filozofiji [Karmayoga. Studies in the  Genesis of the Concept of ‘Practical’ in the Early Indian Philosophy], Sarajevo: Veselin Masleša, 1988. (biblioteka ‘Logos’), 224 stranice

 

Sadržaj

Uvod: Uz problem interpretacijePoglavlje I: Karman i pretpovijest filozofskog mišljenja. Od ‘djelatnog’ do ‘spoznajnog’ čina 1. Karman kao problem, 2. Karman kao moć tvorenja (Rg-samhita), 3. karman i yađna (brahmane), 4. Obredni interes kao poredak znanja i slike svijeta — Poglavlje II: ‘Prva’ filozofija. Upanišade - 1. –Ďnjana: filozofsko znanje i njegov korelat, 2. ‘Sat’: brahman ili prakrti? — Poglavlje III: Druga strana ‘prve’ filozofije - 1. Yoga: “arheološki” ekskurs, 2. Filozofija i ‘demonizam’, 3. Sad-vada i dehatma-vada. Na razmeđu idealizma i materijalizma, 4. Filozofija i analitička racionalnost (Kautilya) — Poglavlje IV: Ontološki primat i dvije arhajske forme ‘srednjeg’ puta - 1. ‘Bhutaćaitanya-vada’. Uz lažno pitanje primata, 2. Prakrti kao tvorbena moć čulnosti — Bilješke, Bibliografija, Transliteracija

Content (in English translation)

Introduction: Remarks on the Problem of InterpretationChapter I: Karman and Pre-History of the Philosophical Thinking. From the ‘Productive’ to the ‘Cognitive’ Way of Acting 1. Karman as a Theme, 2. Karman as the Power of Making the World (Rg-Samhita), 3. Karman i Yajna (brahmanas), 4. The Ritual Interest, the Order of Knowledge and the Sacred World-Picture — Chapter II: The ‘First’ Philosophy. Upanishads - 1. -Yajna: The Philosophical Knowledge and its Ontological Counterpart, 2. ‘Sat’: Brahman or Prakrti? — Chapter III: The Other Side of the ‘First’ Philosophy - 1. Yoga: An “archeological” Excourse, 2. Philosophy and ‘Demonology’, 3. Sad-vada i dehatma-vada. At the Interface of Idealism and Materialism, 4. Philosophy and Analytical Rationality (Kautilya) — Chapter IV: The Ontological Primacy and Two Archaical Forms of ‘Middle’ Path - 1. ‘Bhutacaitanya-vada’. The False Claim of Primacy, 2. Prakrti as the Creative Power of Sensuality — Notes, Bibliography, Transliteration

 

 

 

Scena pjevanja i čitanja. Između Hesioda i FAKa. Dva ogleda iz epistemologije metaknjiževnog diskursa književnosti, Zagreb: Demetra (bibl. Atenej), 2006., 282 stranice [download.pdf]

 

Sadržaj:

Predgovor: Kratka historija pisanja, str. IX-XIII

Čavrljavo srce. Zaziv Muza u arhajskom epu, mit istine i postanak ‘filozofskog’ subjekta (Hesiod, Homer i komički ep)

Uvod. Hesiodova Teogonija i pitanje početka grčke filozofije — I. Figure istine u arhajskom epu. O neprekoračivosti scene pripovijedanja: 1. Hesiod i umiljata goropad jezika; 2. Subjektivno ‘ja’. Metrika i retorički višak u invokaciji Muza; 3. Odisejev trôp; 4. Epifanija, mantika i noetička kritika.II. Naracija i stvarnosni diskurs ‘počelâ’: 1. Redanje pripovjedinih početaka i ‘prvo od prvih’; 2. Kritika ‘hrasta i kamena’; 3. Dioba istine i prijetnja pjevanjem; 4. Zaziv pisma, plastifikacija nadahnuća i katastrofa noetike.Pogled unatrag: Zaključujušći početak — Bibliografija (str. 3-197)

Glasovi, znoj i diskurs. FAK kao nulti stupanj medija i povratak kulturne ugode

Exergum — I. Književnost kao medij? — II. Scena čitanja kao etička ustanova: 1. Konfiguracije; 2. Dijalektika izvedbenog čina — III. FAK kao ideološki performativ: 1. Glas i fenomen, ponovo; apsolutna autentičnost; 2. Sindrom mitske svijesti: novi ognjištari? 3. Tipkanje na omarini, ili glas nultog sadržaja — Bibliografija (str. 201-268)

 

 

 

Kroatorij Europe. Filosofistička kronika druge hrvatske tranzicije u 42 slike, Zagreb: Demetra (Faustovska Biblioteka), 2006., 330 strana

[Zbirka publicističkih eseja pisanih za kulturni prilog Forum i SD Magazin (tjedni prilozi Slobodne Dalmacije), 2003-2004.; prethodno objavljeno u autorskom izdanju kao web zbirka “Tranzitorij 2007”]

Sadržaj

Pogovor za prethodno čitanje: Sublimni objekt kulinarstva ili barbarstvo knjige — Predgovor [prvom, web-izdanju]: Politika medijske filozofistike ili povijest “kroničnog” pisanja na nepripadnom mjestu — [42] Krvava bajka na Kavkazu [bonustrack] — 41. Pisci se uzdižu, zar ne? — 40. Znanstvenik, a ne heroj — 39. Dobro jutro, hrvatski pisci, ma gdje bili! — 38. Severina u poročnom krugu medija — 37. Bože, pravde za Hrvate! — 36. Cenzor bez škara, ili Daily Mirror na Prisavlju — 35. Kad jaganjci krvare — [35a] Pismen, nesumnjiv i ne-filozof: Odgovor piscu Miljenku Jergoviću [bonustrack] — 34. Kloniranje za politički orgazam — 33. “Više cvijeća, manje smeća” — 32. Feralov kompleks ili želja medija — 31. Akvapark od suza — 30. Fantom nevinog zla, ili kuća koljačkih bećara — 29. Kinder-Sanader — 28. Otajstvo Nove godine — 27. [28a] Sloboda manjinskog pisanja: Odgovor teologu Jadranu Bašiću [bonustrack] — 27. Koliko komunizma? — [27a] Politički šverc ‘genocidom’: Odgovor Nikoli Maku, saborskom predstavniku njemačke manjine [bonustrack] — [27b] Znanstvena radionica genocida: Odgovor povjesničaru Vladimiru Geigeru [bonustrack] — 26. Četka za damina leđa — [26a] Jeza i pacifizam: Odgovor piscu Borivoju Radakoviću [bonustrack] — 25. Vještice opet jašu, ili književno-cenzorski mamurluk — 24. Prevođenje Evrope — 23. Demokratski udar Gonga — 22. Kovačnica književnih zvijezda — 21. Kita za Cro Copa — 20. Uho, grlo, igla — 19. Nepodnošljiva sreća studiranja — 18. Madrac ni na nebu ni na zemlji — 17. Fata fatale, ili Zagreb Sevdah reunion — 16. Severina Always Ultra — [15] Hitler iz naše knjižare [bonustrack] — 14. Poljubac mrtvog pauka — 13. S ‘Pasolinijem’ u 9, ili povijest jedne kazališne afiše — 12. Goli, čupavi i pisci — [12a] Književna republika Blitva: Odgovor književnom uredniku Nenadu Rizvanoviću [bonustrack] — 11. Molitva poslovnog očenašeka — 10. Igrale se delije, ili hrvatski bog Moloh — 09. Lijepe zemlje lijepo gore — 08. Yoga naša svagdašnja — [08a] Feral-Slovo: Odgovor novinskim kolumnistima Viktoru Ivančiću i Zoranu Vukmanu [bonustrack] — 07. Krijesnice u močvari — 06. Tranzicija u ispovjedaonici — 05. Gay na balkanskoj transverzali — 04. Tajna strane diplome — 03. Braća po Krleži — 02. Filozof in flagranti — 01. Zlatno tele, ili sveti pir u Zadru — 00. 11 teza o nelagodi u demokratskoj hrvatskoj kulturi [bonustrack] — Dodaci: 1. Izvorne publikacije tekstova; 2. Tekstovi u online izdanju Slobodne Dalmacije; 3. Bio-bibliografija autora — Kazalo imena [downlod.pdf]


|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|