|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|


 

 

 

 

Prikaz i kritika

 

 

AppleMark

 

Jean-Claude Milner, Le périple structural. Figures et paradigme, Paris: Seuil, 2002.

 

3. program Hrvatskog radija, emitirano 16. prosinca 2002.

 

Strukturalizam

Rekonstrukcija jedne znanstvene paradigme

 

Jean-Claude Milner filozofski je autor nepoznat kod nas čak i užoj filozofskoj publici; po užem obrazovanju je lingvist.[1] No, njegovi radovi obuhvaćaju filozofski relevantne metalingvističke studije poput Arguments linguistiques (1973) i napose utjecajni rad iz psihoanalitičke epistemologije, L'Oevre claire: Lacan, la science et la philosophie (1995).

Njegova najnovija knjiga Strukturalno oplovljenje. Figure i paradigma (Le périple structural. Figures et paradigme) zbirka je pojedinačnih studija o glavnim nosiocima strukturalizma, od kojih su samo neke prethodno objavljene zasebno. Metaforički naslov knjige, "strukturalno oplovljenje", nije toliko zagonetna stilska figura za privlačenje pažnje čitateljstva koliko simptom cjeline; način izražavanja je tipičan za lakanovsku školu: metaforičan, eliptičan i aluzivan, ali ništa manje sadržajno zahtjevan od bilo kojeg stilski neutralnog filozofskog teksta. Gotovo sve središnje kategorije strukturalizma uvode se i obrađuju opisno, a koriste tako da izazivaju konotacije. Knjiga je nekomotna, ne saopćava toliko koliko zahtijeva interes i pokreće dodatne resurse razumijevanja.

Prvi i opsežniji dio knjige analitičkog je karaktera; obuhvaća studije, često udvostručene, o Saussureu, Benvenisteu, Dumézilu, Barthesu, Jakobsonu i Lacanu; drugi i kraći dio sastoji se od studije sintetičkog tipa, koja tek otkriva jedinstveni zajednički projekt ove zbirke: to je dati ne samo točniju nego i utemeljeniju ideju onoga što se najčećše neprecizno naziva strukturalizmom, dakle preispitati temeljne figura teorijskog, istraživačkog i spisateljskog projekta "strukturalizam" i pružiti sintetički, metaepistemološki prikaz zajedničke paradigme u koju se upisuju djela pojedinačnih autora, u rasponu od Saussurea do Lacana.

Milner polazi od pretpostavke da u strukturalizmu postoji prepoznatljiva i nezamjenjiva paradigma. To je prije svega znanstveno-istraživački projekt, čija originalnost nije uvijek bila shvaćena i čija se važnost, nakon ere poststrukturalizma, sad počinje procjenjivati retrospektivno. Štoviše, prevlast interesa za poststrukturalizam, bio on pozitivan ili negativan, donio je sobom štetan zaborav strukturalizma. Jedna od posljedica takvog razvoja, koju Milner u ovoj svojoj knjizi dotiče ali ne razlaže dublje, jest i okolnost da povijest teorije znanosti u 20. stoljeću obilježava jedan malo ispitan i problematiziran kuriozum: to je nedostatak komunikacije, čak posvemašnje izostajanje međusobnog poznavanja između francuske epistemologije i američke filozofije i historije znanosti.[2] Tek je recepcija poststrukturalizma u američkim studijima književnosti 70-ih godina otvorila uvid u taj zaborav i međusobno ignoriranje teorijskih kultura.

No, mimo toga, važno je istaknuti da Milner ne razlikuje izričito strukturalizam i poststrukturalizam u tim terminima, i osobito ne uvodi takvu izvanjsku razliku među njima da bi poststrukturalizam bio neželjena naknadna posljedica i korupcija izvornog projekta kojemu bi se trebalo vratiti. Status poststrukturalizma je drugačiji, on je kao i strukturalizam u užem smislu dio šireg misaonog kretanja; razliku među njima Milner opisuje epistemološkim kategorijama, s jedne strane, kategorijom znanosti, u smislu teorijske kulture znanstvenog istraživanja, i s druge strane, kategorijom mnijenja ili dokse, u značenju skupa socijalno-teorijskih i znanstveno-filozofskih uvjerenja. Termin doksa u ovom kontekstu stoji za filozofiju, i to onu koju smo navikli zvati poststrukturalizmom ili postmodernizmom.

Središnja ideja i pokretačka nakana strukturalizma za Milnera glasi: integrirati u područje galileovske znanosti, koja je izvorno bila vezana samo za područje prirode, one predmete svijeta koji se smatraju proizvodima kulture, a pri tome nisu "naturalizirani". Strukturalizam polazi od tradicionalne podjele sfera svijeta na prirodu i kulturu, ili na predmete dane physei i thesei. To je središnje mjesto koje ujedno objašnjava i općenito priznati ishodišni i fundirajući status lingvistike za strukturalizam. Naime, u svojoj strukturalističkoj verziji, znanost o jeziku bila je početkom 20. stoljeća prva disciplina koja je sama predstavljala novu paradigmu; njezina posebnost i paradigmatički karakter proizlazi upravo iz njezinog predmeta, jezika, koji je oduvijek odlikovao čovjeka u krilu prirode. Epohalni značaj stupanja lingvistike na mjesto prve znanosti početkom 20. stoljeća sastoji se u tome što je preko nje iznova stavljena na raspravu ne samo antička opozicija physis-thesis, nego i sve njezine moderne inačice - priroda-konvencija, priroda-povijest, priroda-kultura itd. Strukturalizam je dakle nastupio kao visoko inovativna teorija; novost pristupa zahvatila je najprije sam pojam galileovske znanosti, potom teoriju empirijske znanosti, da bi na kraju, iako s nešto kašnjenja, zahvatila i ontologiju.

Prema Milnerovom prikazu, imenom strukturalizma obično se objedinjuju dvije pojave koje on smatra bitno različitima. Idejno-povijesno gledano, to je, s jedne strane, istraživački program koji su krajem 20-tih godina do kraja 60-tih godina 20. stoljeća razvili predstavnici znanosti u striktnom smislu riječi; obilježava ga određeni broj hipoteza i tvrdnji, a dovršava se 1968. godine. S druge strane, Milner razlikuje tzv. "kretanje dokse", skup društvenoteorijskih i metaepistemoloških uvjerenja, koji pored glavnih nosilaca istraživačkog projekta okuplja i druga, katkad blještava imena, poput Michela Foucaulta, koja mu, međutim, ne pripadaju.

O ovom drugom aspektu, koji obično nazivamo poststrukturalizmom, autor govori malo, iako ga smatra značajnim i možda posljednjim francuskim intelektualnim pokretom koji je istovremeno i u svjetskim razmjerima utjecao na najrazličitija područja, na humanističke znanost, umjetnost, književnost, filozofiju. No, interes Milnerove knjige nije ni široko zahvaćan opis strukturalističkog pokreta niti prikaz povijesti utjecaja, hermeneutička Wirkungsgeschichte; u tu svrhu on izričito upućuje na druga novija djela[3]; autorov interes je iznova uspostaviti specifični istraživački projekt strukturalizma i napose posebni odnos koji je strukturalizam razvio prema znanostima. Poslije pionirskog pothvata posvjedočenog u zbirci radova pod naslovom Što je strukturalizam iz 1968[4], to za Milnera središnje pitanje odnosa strukturalizma i znanosti, zapravo više nije bilo postavljeno ili su, s vremenom, linije interesa bile pomaknute, osobito u smjeru teorije književnosti i kulturnih studija. U prilog Milnerovoj tezi govori rana kritika Frederica Jamesona na račun strukturalizma.[5] O post-strukturalističkoj perspektivi pomaknutih linija interesa za strukturalizam iz današnje perspektive možda najbolje svjedoči rani američki zbornik materijala s konferencije pod naslovom "Jezici kritike i znanosti o čovjeku" iz 1966. godine[6]. No, prevladavajući utjecaj poststrukturalizma na recepciju strukturalizma vidljiv je već posve u dvije najpoznatije kritike napisane u kontinentalnoj, točnije, njemačkoj tradiciji, u Što je neostrukturalizam?, Manfreda Franka, i u Filozofskom diskursu moderne Jürgena Habermasa.[7]

U čemu je radikalna osebujnost strukturalizma? Milner polazi od sljedećeg stava: istraživački program strukturalizma ne postoji prije svojih subjekata; oni ga nisu zatekli, već pronašli, i to putem odluke koja je uvijek bila pojedinačna, s više ili manje teorijske sreće i u različitim svjetsko-povijesnim okolnostima prve polovice 20. stoljeća, sve do točka od koje će, prema Milneru, prevagnuti "pokret dokse", tj. postmodernizam, da bi se znanstveno-istraživački program strukturalizma završio točno 1968.

Što se tiče rasporeda građe u Milnerovoj knjizi, svi prikazani autori upisuju se u strukturalističku paradigmu, ali nisu prikazani svi pripadnici programa. Osobito je uočljiv jedan nedostatak: Milner ne obrađuje zasebno poziciju Claude Lévi-Straussa, premda sam ističe da su njegova djela od središnje važnosti za definiciju i razvoj strukturalističke paradigme. Razlog tome izostavljanju je, prema riječima samog autora, jedino vlastita inkompetencija u polju etnologije; svi obrađeni autori su filolozi ili lingvisti. Za razliku od Lévi-Straussa, Michel Foucault nije zastupljen iz posve drugih razloga, premda je i sam javno odavao priznanje istraživačkom projektu i katkad ostavljao dojam da se poziva na njega. Suprotno tome, Milner upisuje Foucaulta u konstelaciju dokse, a ne u znanstveni program. Razlog tome je očigledan: cezura koju njegovo djelo unosi naprama galileovskoj znanstvenoj paradigmi strukturalizma je takva da ono nalazi svoju koherenciju u sustavu posve različitih hipoteza.

Dublju raspravu o izvanjskoj povijesti odnosa strukturalizma kao znanstvenog programa i filozofije kao dokse nudi kratko poglavlje pod naslovom "Konstalacija subjekata", umetnuto između prvog, analitičkog, i drugog, sintetičkog dijela knjige. Uzaludno je pitati po čemu se prepoznaje strukturalizam, kao što čini Deleuze.[8] To je pitanje koje postavlja jedino doksa, tj. oni koji sudjeluju u njoj. Za odnos strukturalističke znanosti i mnijenja odlučujući je, po Milneru, odnos između nosilaca istraživačkog projekta i Sartrea, točnije, strukturalističko odbijanje poziva na revoluciju kao konačno rješenje epistemičke situacije istraživačkih subjekata.

Za objašnjenje toga konflikta Milner poseže za notornim Platonovim mitom, odnosno parabolom pećine: nosioci strukturalističkog projekta ostaju vjerni epistemičkoj i egzistencijalnoj situaciji pećine, iz jednog jedinog fundamentalnog razloga - ne postoji oslobađajući i sverješavajući izlaz iz pećine prema Suncu. Ideja subjekta koji ne samo da se oslobađa nego zna istinu i spoznaje, lažna je konstelacija; umjesto toga, istraživački projekti moraju prihvatiti pećinsku situaciju kao svoj status. Tek tada se shvaća u kojem smislu je lingvistika postala prva među pećinskim znanostima, ona iz koje su potekle sve ostale: jezik i govor čine upravo primarni materijal pećinskih okova u kojima obitavaju subjekti. Pećina kao jezična tamnica ili nemogućnost izlaženja izvan jezika čini ono realno o kojemu je Platon, htio ili ne htio, ispripovijedao svoju alegoriju. No, obrnuto gledano, upravo se sredstvo sužanjstva pokazuje kao jedino raspoloživo sredstvo istinskog znanja: priznanjem da ne postoji izlazak iz pećine ka transcendentnom Suncu potvrđuje se da je pećina u cjelini osvjetljena, pod uvjetom da se u njoj ostane. Lingvistika je bila znanost koja je dokazala ono o čemu ni jedna druga znanost prije 20. stoljeća nije imala nikakvu ideju: srušila je naslijeđene barijere između prirode i običaja, dokazala da je galileovska znanost o jeziku moguća i da je, polazeći od nje, bilo moguće podvesti cjelokupno carstvo običaja (obreda, mitova, književnosti, naracije, načina oblačenja itd.) pod znanost.

No, da bi nova jezična znanost sama postala materijalno moguća i metodološki legitimna, morala je sama sebi nametnuti korištenje pećinskih struktura. Metafora stoji za strukturalne metodološke procedure. Lanci kojima su okovani subjekti, postaju metode otkrivanja; zatvorenost u strukturi postaje oslobađanje misli. Strukturalna revolucija ne tiče se samo organizacije legitimnih znanja, ona je odbacila napose politički platonizam filozofije koji nitko nije prepoznavao kao takav: sartreovski platonizam revolucije kao konačnog oslobođenja subjekta za izravno gledanje sunca.

Odatle potječe rašireno mnijenje o kontrarevolucionarnosti strukturalizma, i ništa od ozbiljnosti istraživačkog programa, koju je strukturalizam posjedovao, nije se više moglo čuti od 1968. nadalje, utoliko manje što se ni lingvistika više nije pozivala na strukturalizam i utoliko manje što se militantna institucionalna ljevica, oličena u francuskoj komunističkoj partiji, pozivala na njega još samo u svrhu čiste i jednostavne moći, kao na svoje teorijsko opravdanje. Došlo je do raspada konstelacije, opći projekt je ustupio mjesto posebnostima. Od zaokreta 68., svako od velikih imena strukturalizma otvoreno se uzimalo izuzeto od ostalih. Upravo to je sada postalo Milnerovo polazište za rekonstrukciju istraživačke paradigme strukturalizma. Ako prvi dio knjige čini prikaz zvijezda, velikih imena, koja su oduvijek bila tu, drugi dio knjige zauzima teorijska analiza skupa pretpostavki koje čine strukturalizam istraživačkom paradigmom.

Posebno težište toga teorijsko-sintetičkog dijela knjige čini Milnerova analiza modela galileovske znanosti u značenju novovjekovne znanstvene paradigme i njezine razlike naprama antičkom shvaćanju znanosti. Premda pisana više eliptičnim nego običnim jezikom znanstvene proze, ove su malobrojne stranice antologijske u novijoj literaturi. U kratkim potezima one ujedno objašnjavaju i razloge za reaktualizaciju antičke, dakle predgalileovske znanstvene paradigme u znanstveno-filozofskim refleksijama početkom 20. stoljeća: dok je antička filozofija znanosti počivala na dihotomiji physei-thesei, a termin za prirodu, physis, označavao kaotičan, nesređen, teorijski neiscrpiv i neznanstven svijet predmeta, dotle je u novovjekovnoj znanosti priroda, sada pod latinskim terminom natura, postala korelat znanosti koja, sa svoje strane, nije ništa drugo do teorija tehnike. Galileovska ili novovjekovna znanost je empirijska i matematizirana, to znači, ona je instrumentarij za ispitivanje realnog i aritmetička ili geometrijska metoda njegova prikazivanja. Da bi ono empirijsko bilo matematizirano, ono mora biti shvatljivo pomoću instrumenata, koji su u svojoj koncepciji i realizaciji i sami homogeni sa znanošću kojoj služe. Empirijska i matematizirana, moderna znanost je također instrumentalna i iskoristiva. To pretpostavlja da ona od samog svog rođenja održava sustavan, a ne samo slučajan odnos sa tehnikom.

Status prirode kao objekta znanosti i status oka, tog prirodnog ljudskog sredstva spoznavanja kao izvornog i privilegiranog empirijskog instrumenta, iz temelja je promijenjen u galileovskoj znanosti. Priroda kao objekt znanosti samo je mreža zakona i odredbi, lišena svake supstancije koja bi se dala kontemplirati; sve kvalitete su sustavno uklonjene i nadomještene matematiziranim formulama, koje se smatraju referencijalno istovrijednima. Obrnuto gledano, sve što se dade matematizirati postaje mogući objekt znanosti, a da nije nužno postaviti nikakvu hipotezu o njegovoj supstanciji: znanost zahtijeva matematizaciju objekta, ali ne zahtijeva da objekt ima matematičku bit, tj. da bude vječan i savršen, kako je vjerovala antička znanost. Naprotiv, pomoću matematizacije znanost sada pokušava pojmiti upravo ono što je drugačije na njemu od njega samog - empirijsko, kontingentno, ponovljivo i vremenito. Isto tako, Galilejeve naočari nisu usavršavanje oka u njegovoj spoznajnoj nadmoći, kao u Platonovu Timeju, nego obezvređuju oko do statusa pukog dodatka optičkim instrumentima. Oko znanstvenika nije više pozvano da promatra prirodu, nego instrumente: samo instrumenti zahvaćaju prirodu, ali oni je ne promatraju, oni je ne vide, ne opažaju.

Ono što nije predmet prirodne znanosti nije ni priroda. Posljedica toga je gubitak cijele jedne realnosti. Običaj potječe od čovjeka i ujedno ga razlikuje od životinje i prirode u cjelini. Čovjek ne postoji bez običaja, ni pojedinačno ni skupno. Pretpostaviti da ne postoji galileovska znanost o običajima (dakle o modusu bitka thesei), znači smatrati da ne postoji galileovska znanost o čovjeku. Sukladna tome je druga teza: ako postoje znanosti o čovjeku, one nisu galileovske, a to znači da nisu znanosti u pravom smislu, što opet znači da su znanosti samo u nepravom ili prenesenom smislu. Posljedica toga je naturalizacija ili naturalno opredmećenje čovjeka, prevođenje modusa svijeta thesei u modus physei.

To je situacija znanstvenog duha zapadne tradicije kakva je zatečena početkom 20. stoljeća; u njoj su postojale dvije mogućnosti: ili će se sačuvati galileovsko određenje znanosti i izmijeniti granice modusa physei tako da mu se doda ono što je prethodno pripadalo modusu thesei; ili će se pak izmijeniti sama definicija znanosti i dopustiti da se njezino ime protegne na preneseno značenje, tj. odustati od galileovske definicije znanosti. Strukturalizam je intervenirao u tu alternativu ponudivši rješenje koje dovodi u pitanje samu tu dilemu: svojim učenjem i svojom praksom pokazao je da čitave površine onoga što se oduvijek pripisivalo modusu thesei moglo postati objekt znanosti u galileovskom smislu riječi, a da pri tome - i u tome leži osobita novost - svijet predmeta thesei ne bude naturaliziran. Štoviše, privilegirani objekti dokazivanja su oni koji su do tada činili razliku između čovjeka i prirode: jezik, srodstva, ženidbene veze, mitovi, priče, kuharstvo, odjeća, nakit itd., ali vrlo brzo i središnje ontološke i logičke kategorije - identitet, jedinstvo, bitak, nužnost i kontingencija. Način na koji je strukturalizam redefinirao identitet stvari doveo je iz temelja u pitanje epistemološku teoriju tradicionalne filozofije.

Osobitu važnost Milner pridajue činjenici da je strukturalistički program zapravo preuzeo i riješio problem koji je postojao već za znanosti početkom 19. stoljeća. To je spoznaja da se ljudi, upravo utoliko što se radikalno razlikuju od prirode i zbog samih odnosa koje uspostavljaju među sobom, dakle u prostoru ljudske slobode koji je otkrilo prosvljetiteljstvo, slijede ista ona anonimna i postojana ograničenja, isto tako nužna i neponištiva poput zakona prirode, a variraju po mjestu ili dobu poput običaja. To je potvrdila politička ekonomija, ali ništa manje i etnologija, sociologija ili lingvistika. Sjećamo se da je osobito komparativna filologija otkrila jednu inačicu toga fenomena i opisala ga u kategorijama zakona: to su fonetski zakoni indoevropskih jezika u moru kontingencija i posebnosti jezika svijeta. No, fenomen nužnosti, povezane s mjesnom i vremenskom varijabilnošću, obrađen je u znanostima 19. stoljeća samo područno i ostao je nezamijećen u svojoj univerzalnosti.

Prema tome, osnovicu strukturalističkog programa čini naslijeđe problema humanističkih znanosti 19. stoljeća; od njih je napravljen skup afirmacija koje tvore osnovu za pet velikih polaznih teza strukturalizma: Prvo, nužnost fenomena danih u modusu thesei jednaka je nužnosti prirodnih fenomena, iako podrazumijeva kontingenciju vezanu za mjesto i vrijeme. Drugo, nužnost modusa thesei mora postati predmet znanosti po sebi i za sebe; ona dobiva ime "strukture". Treće, sve manifestacije nužnosti posjeduju zajedničke moguće crte jedne zajedničke metode; od svih nužnosti u modusu thesei, najbolje analizirana i ona koja u najvećoj mjeri reprezentira otvorenost modalnog paradoksa jest nužnost jezika; znanost o jeziku igra posebnu ulogu. Četvrto, nužnost modusa thesei može biti objekt znanosti samo pod izričitim uvjetom da ne bude tretirana kao fragment physisa. Peto, ne postavlja se nikakakva hipoteza o porijeklu nužnosti modusa thesei, materijalnom ili ne, niti o njezinoj konstituciji, progresivnoj ili trenutnoj.

No, da bi se ispunio strukturalistički program stvaranja galileovske znanosti o objektima u modusu thesei, ta znanost mora biti ne samo empirijska nego i matematizirana. U toj zadaći je strukturalizam ujedno izvršio i implicitnu kritiku tradicionalnog koncepta egzaktne znanosti. Matematizacija znanosti ne podrazumijeva ni aritmetiku, ni algebru, ni geometriju, ni teoriju skupova, ni metamatematiku, pa čak niti matematičku logiku ili bilo što od onoga što bi matematičari u striktnom smislu riječi priznali kao matematiku. Istina je da se poneki segment matematike pokazao prikladnim, kao primjerice teorija permutacijskih skupina kod Lévi-Straussa[9], ali takva primjena nije ni nužna ni dovoljna. Za temeljnu značajku, koja je smatrana nužnom i dovoljnom za matematizaciju znanosti, Milner uzima "slijepo rukovanje slovima" ili čista doslovnost: slova su postavljena bez supstancijalne definicije; postavljena su pravila koja određuju što je dozvoljeno činiti sa slovima, a što ne; na toj osnovi moguća su izvođenja s kojima se mogu korelirati empirijske predikacije. Upravo tu formulaciju središnje teze strukturalizma Milner nalazi i kod Jacquesa Lacana, deset godina nakon izlaska Lévi-Straussove Strukturalne antropologije: "sve to iskazuje se u jednom znanstvenom nizu, polazeći od onog trenutka u kojem postoji znanost o jeziku koja je isto tako utemeljena i isto tako pouzdana kao i fizika".[10]

Iz toga čvorišta Milner izvodi sve daljnje, unutrašnje i izvanjske razvojne linije strukturalizma kao znanstvenog pokreta, ne zanemarujući pri tome i biografske aspekte kao što je osobito susret Lévi-Straussa i Jakobsona u New Yorku. Daljnje težište ovog sistematskog prikaza jest uski odnos marksizma i strukturalizma koji se prelama s jedne strane kroz Lévi-Straussovu kritiku Sartrea i, s druge strane, kroz filozofiju Luisa Althussera. Za razliku od uvriježenog mišljenja o bliskosti dviju filozofija, koju je reklamirao i sam Althusser, Milner smatra da se radi o istovjetnim teorijskim programima. U razloge za to ovdje više nećemo ulaziti.

Umjesto toga, zaključno treba primijetiti da Milner nigdje u svojoj knjizi - osim u naslovu - ne tematizira i ne obrazlaže pojam paradigme, koji je središnja i noseća kategorija ove metaepistemološke studije. Posljedica toga je stanovita evazivnost toga pojma, koja doduše u znanstveno-filozofskoj literaturi nije nikakva iznimka nego gotovo pravilo. Neodređenost se očituje s jedne strane u tome što se termin paradigma javlja u nekoliko značenja, jednom kao primjer ili ilustracija za nešto heterogeno, drugi put u značenju primjerka ili modela nečega, što je moment homogenog odnosa. To su u ovoj Milnerovoj knjizi neanalizirane platoničke konotacije pojma paradigma. Suvremeno značenje termina stupa u igru tamo gdje Milner govori o znanosti o jeziku kao paradigmi strukturalizma, dakle o pojedinačnoj znanosti kao primjerku ili uzorku strukturalističkog istraživačkog projekta. No, njegova analiza ne prelazi to značenje koje ujedno već jest moderno, ali je još uvijek platoničko i nužno platoničko. Ono u sebi odražava neanaliziranu i netematiziranu pretpostavku homogenosti kao temeljne crte strukturalizma s obzirom, s jedne strane, na model galileovske znanosti, i s druge strane, s obzirom na metodološku homogenost samog strukturalizma u hipotezi o nužnosti objekata znanosti koji su thesei. Nadalje, eksplikacija modernog značenja pojma paradigme kao metaepistemološke kategorije izbjegnuta je prethodnim manevrom - izbacivanjem Foucaulta iz univerzuma stukturalizma, a time i njegova koncepta episteme.[11] Umjesto toga, čini se da Milner prešutno pretpostavlja kuhnovski pojam paradigme kao skupa teorijskih pretpostavki, istraživačkih i eksperimentalnih postupaka i rezultata.[12] Taj pojam paradigme ograničen je na polje uže znanstvene kulture nasuprot polju ideologije i običnog mnijenja, ali je, paradoksalno, daleko manje određen od Foucaultove episteme. Upravo to nerazlikovanje moglo bi biti pravi razlog i izvor Milnerova rigidnog, ali nedovoljno obrazloženog odvajanja strukturalizma kao znanstveno-istraživačkog programa od njegovih post-strukturalističkih filozofskih posljedica, koje on naziva gibanjem dokse. Premda čak i intuitivno možemo prihvatiti razlikovanje između znanosti i mnijenja, nejasan pojam paradigme ne pridonosi održanju jasnoće razlikovanja. Pojam episteme i dvostruko osigurani kriterij razlikovanja znanosti od neznanstvenih oblika mišljenja unutar polja episteme kod Foucaulta (specijalizacija i stupanj formalizacije) čine se primjerenijim instrumentarijem za zahvaćanje pojave strukturalizma nego što to može uvriježeni pojam historijske paradigme, koji je toliko neodređen da je postao neoperativan i na kraju napušten u historijskoj epistemologiji i prije nego što je uspio ispuniti zadaću da objasni nastanak i funkcioniranje znanosti. Ipak, kako god stajalo s Foucaultom u odnosu na strukturalizam, Milnerova knjiga pruža instruktivnu rekonstrukciju epistemološke revolucije strukturalizma u njegovu temeljnom segmentu koji čini lingvistika. Tamnica jezika je svjetlija nego što se čini.

 


|Homepage|

|Publicistika| |Kolegiji| |Bibliografija| |Biografija| |Radovi|

|Tranzitorij 2007|

 [1] Profesor na sveučilištu Paris-VII i svojedobno predsjednik Collège international de philosophie. Pripada grupaciji francuskih filozofskih teoretičara psihoanalitičke provenijencije. U glavne radove spadaju De la syntaxe a l'interpretation (1978), Introduction a une science du language (1989)

[2] V. o tome opširnije bilj. 12 uz zadnje poglavlje, str. 243.

[3] Elisabeth Roudinesco, Histoire de la psychanalyse en France, I-II, Paris: Seuil, 1986; Francois Dosse, Histoire du structuraisme, Paris: La Découverte, 1992.

[4] Qu'est-ce que le structuralisme ?, Paris: Seuil, 1968., priredio autorski tim Oscar Ducrot, Mustafa Safouan, Dan Sperber, Tsvetan Todorov i Francois Wahl.

[5] F. Jameson, The Prison-House of Language. A critical Acount of Structuralism and Russian Formalism, Princeton, N. Y.: Princeton University Press, 1972. (hrv. prijevod: U tamnici jezika, Zagreb: Stvarnost, 1978).

[6] The Languages of Criticism and the Sciences of Man, objavljeno prvi put 1970., poslije pod naslovom The Structuralist Controversy, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1971, ed. by E. Donato/R. Macksey (prijevod: Strukturalistička kontroverza, Beograd: Prosveta, 1988).

[7] Usp. Manfred Frank, Was ist Neostrukturalismus?, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1984. (za poziciju autora usp. izbor studija iz hermeneutike i neostrukturalizma pod naslovom Kazivo i nekazivo, Zagreb:  Naklada MD, 1994., ur. V. Bitti, prev. Darija Domić); Jürgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985 (za prijevod v. Filozofski diskurs moderne, Zagreb: Globus, 1988, prev. Igor Bošnkak); također, Nachmetaphysisches Denken, Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1988.

[8] Usp. "A quoi reconnait-on le structuralisme?" u: Histoire de la philosophie, sous la direction de Francois Chatelet, sv. VIII, Paris: Hachette, 1973.

[9] V. Anthropologie structurale, Paris: Plon, 1958, str. 248-251 (hrv. prijevod, Zagreb: Stvarnost, 2. izd. 1989).

[10] Jacques Lacan, Petit discours a l'ORTF, u: Autres ...crits, Paris: Seuil, 2001., str. 223.

[11] V. osobito Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris: Gallimard, 1966 (usp. Riječi i stvari, Beograd: Nolit, 1972) te L'archéologie du savoir, Paris: Gallimard, 1969.

[12] Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1962 (novi prijevod: Struktura znanstvenih revolucija, Zagreb: Jesenski i Turk, 1999).