Kontakt / Contact

CV

Popis radova / List of publications

Poveznice / Links

Galerija / Gallery

 

 

 


 

Kontakt / Contact

Akademik Ranko Matasović, red. prof., Odsjek za lingvistiku, Filozofski fakultet, I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb

Professor Ranko Matasović, Department of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, I. Lučića 3, HR-10000 Zagreb, Croatia

 

E-mail: rmatasov@ffzg.hr

Telefon: (+385) 1 6120 047

Satovi konzultacija / tutoring hours: ČET 10.00-11.00 B-004 (u ljetnom semestru)/ THU 10.00.-11.00 AM room B-004 (summer semester)

                                                  ČET 9.30-10.30 B-004 (u zimskom semestru) /THU 9.30-10.30 room B-004 (winter semester)

 

 

Skype: ranko_m@hotmail.com (Ranko Matasovic)

 

 

 

Kolegiji i nastavni materijali u tekućoj akademskoj godini /courses and teaching materials for this academic year:

http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/kolegiji.htm

ISPITI / EXAMS:

http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/ispiti%20iz%20kolegija.html


 

Curriculum vitae

(for the English version, please click here: http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/englishCV.htm)

 

Ranko Matasović rođen je 14. svibnja 1968. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao je opću lingvistiku i filozofiju. Magistrirao je 1992., a doktorirao 1995. s tezom o rekonstrukciji teksta u indoeuropeistici (mentor: prof. dr. Radoslav Katičić). Stručno se usavršavao na sveučilištima u Beču (1993), Oxfordu (1995) i Santa Barbari (LSA Summer Institute 2001). Bio je stipendist Fulbrightove zaklade za postdoktorski studij na Sveučilištu Wisconsin (Madison, SAD) za 1997/98, a koristio je i stipendiju zaklade Alexander von Humboldt za 2002/2003 na Sveučilištu u Bonnu. U ljetnom semestru 2008. boravio je u Nizozemskoj kao gost Odsjeka za poredbenu lingvistiku Sveučilišta u Leidenu, a u ljeto 2011. bio je gostujući profesor na Sveučilištu Georgije (Athens, SAD). U ljetnom semestru 2015. bio je gostom Max-Planck instituta za evolucionarnu antropologiju u Leipzigu, a u zimskom semestru iste godine gostujućim je profesorom Sveučilišta u Heidelbergu. U ljetnom semestru 2022. bio je gostujući profesor na Sveučilištu Hokkaida (Sapporo, Japan). Bio je pročelnik Odsjeka za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (1998-2000), te jedan od osnivača i suvoditelja Interdisciplinarnoga Sveučilišnog Poslijediplomskog studija "Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost" na Sveučilištu u Zagrebu (od 2000.). Bio je predstojnik Odjela za jezik i jezikoslovlje Matice hrvatske (2002-2004) i urednik za filologiju i lingvistiku u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskoga zavoda "M. Krleža" (1999.-2009.). Od 1996. predstojnik je Katedre za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; 1996. postao je docentom, 2000. izvanrednim profesorom, a 2004. redovitim profesorom na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (od 2009. u trajnom zvanju). Na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu predaje kolegije iz poredbene gramatike indoeuropskih jezika, keltistike i jezične tipologije; član je više stručnih društava i udruga i bio je mentorom i predsjednikom povjerenstava za ocjenu petnaestak doktorskih disertacija (za popis predavanih kolegija, članstava i mentorstva kliknite ovdje: http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/Ranko-popis-kolegija.htm). 18. svibnja 2006. izabran je za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a 10. svibnja 2012. za redovitoga člana. Od 2020. predsjednik je Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU, a od 2021. do 2022. zamjenik tajnika Razreda za filološke znanosti HAZU. U svibnju 2022. izabran je za redovitog člana Europske akademije znanosti (Academia Europaea, London), a u studenome iste godine za tajnika Razreda za filološke znanosti HAZU i člana Predsjedništva HAZU. Sudjelovao je u organizaciji šest domaćih i devet međunarodnih znanstvenih skupova. Kao pozvani predavač držao je predavanja na sveučilištima i lingvističkim institutima u Madisonu (Wisconsin), Santa Barbari, Yaleu, Athens (Georgia, SAD), Torontu, Tokyju, Sapporou, Beču, Bonnu, Konstanzu, Berlinu, Leipzigu, Mainzu, Düsseldorfu, Heidelbergu, Leidenu, Nijmegenu, Helsinkiju, Macerati, Napulju, Paviji, Moskvi, Oxfordu, Parizu, Limogesu, Ljubljani, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Cetinju, Prištini, Osijeku, Dubrovniku, Zadru i Rijeci.

 

Predsjednik je Odbora za etimologiju HAZU i član je uredništva časopisa Suvremena lingvistika (Zagreb) i Folia onomastica Croatica (Zagreb) i član uređivačkih odbora časopisa Voprosy onomastiki (Ekaterinburg) i serije knjiga Leiden Studies in Indo-European (Leiden). Bio je voditelj znanstvenoga projekta "Hrvatski jezik u poredbenoj perspektivi" (Projekt br. 0130649 MZOŠ) i još pet projekata koje je financiralo MZOŠ (1995-2013). Od 2014. do 2018. bio je voditelj  projekta „Općeslavenski lingvistički atlas i atlas europskih jezika“ pri Hrvatskoj zakladi za znanost. Od 2004. do 2009. sudjelovao je u projektu izrade indoeuropskoga etimološkog rječnika Sveučilišta u Leidenu. Za razdoblje od 2021. do 2023. izabran je za člana ekspertne komisije znanstvene zaklade FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, Bruxelles), a u prosincu 2022. izabran je za člana ekspertne radne skupine UNESCO-a za izradu Atlasa jezika svijeta (Expert Committee for the World Atlas of Languages (WAL)). 2022. postao je članom ekspertne skupine za napredne stipendije Europskog istraživačkog odbora (Advanced Grants, European Research Council, Bruxelles). Dobitnik je nagrade HAZU za 2001. za trajan doprinos znanosti na području filologije i nagrade za filologiju „Bulcsú László“ Hrvatskoga filološkog društva za životno djelo (2019.). Samostalno je objavio petnaest knjiga: 1. Harfa sa sjevera. Iz irske književnosti (Zagreb 1995), 2. A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics (Frankfurt a/M & New York 1996), 3. Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika (Zagreb 1997, 2. prošireno izdanje 2010, prijevod na albanski Prizren 2017.), 4. Kultura i književnost Hetita (Zagreb 2000), 5. Uvod u poredbenu lingvistiku (Zagreb 2001), 6. Kamen kraljeva. Srednjovjekovne irske sage (Zagreb 2004), 7. Gender in Indo-European (Heidelberg 2004), 8. Jezična raznolikost svijeta (Zagreb 2005, 2. prošireno izdanje 2011.), 9. Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika (Zagreb 2008), 10. Etymological Dictionary of Proto-Celtic (Leiden 2009), 11. Slavic Nominal Word-Formation (Heidelberg 2014), 12. Lingvistička povijest Europe (Zagreb 2016), 13. An Areal Typology of Agreement Systems (Cambridge 2018), 14. Neprobuđeni (Zagreb 2022), 15. Dvadeset pjesama o ljubavi i smrti (i kratkih priča o njima) (Zagreb 2023). Glavni je urednik i prvi autor Etimološkoga rječnika hrvatskoga jezika (I. svezak, A-NJ, Zagreb 2016; II. svezak, O-Ž, Zagreb 2021). Suurednik je šest međunarodnih znanstvenih zbornika i (s Ljiljanom Jojić) glavni urednik Hrvatskoga enciklopedijskog rječnika (Zagreb 2001). Objavio je i više od 180 znanstvenih radova u Hrvatskoj i u inozemstvu, te prijevode s latinskoga, grčkoga, hetitskoga, staroirskoga, novoirskoga, litavskoga, velškoga, ruskoga, kabardinskog, njemačkog, francuskog, talijanskog i engleskog jezika.


 

Popis radova / List of publications

1. "Kontekst i značenje" SOL 4/1987: 118-123 (prikaz/review)

2. "Irski" SOL 4/1987: 105-114.

3. "Uvod u delo o Kavi jeziku i drugi ogledi" SOL 7/1988: 97-99 (prikaz/review).

4. "Socijalizacija jezične kompetencije", u: Uporabno jezikoslovje, I. Štrukelj (ur.), Zveza društev za uporabno jezikoslovje Jugoslavije,
Ljubljana 1989 (koautorstvo/co-autorship).

5. "Standardni jezici u SFRJ", SOL 8/1989: 95-145 (koautorstvo/co-autorship).

6. * "Logika i generativna gramatika", Filozofska istraživanja 35/1990: 413-429.

7. * "Logic and generative grammar", Synthesis Philosophica 10/1990: 617-633.

8. "Dvanaest stoljeća irskoga pjesništva", Književna smotra 84/1991: 37-45.

9. * "Distribucija indoevropskog fonema r: kavkasko-indoevropska tipološka paralela?", Suvremena lingvistika 34/1992: 201-207.

10. * "Kant’s Argument from Incongruent Counterparts to the Absoluteness of Space", Synthesis Philosophica 14/1992: 383-393.

11. Magistarska radnja: Indoevropski sustav zatvornih suglasnika, Zagreb 1992.

12. "Illuyanka i bog oluje" Književna smotra 90/1993: 53-55 (prijevod s hetitskoga i komentar / commented translations from the Hittite).

13. "Iz najstarijega leinsterskoga pjesništva", Književna smotra 91/1994: 129-133 (prijevodi sa staroirskoga s komentarom / commented translations from Old Irish).

14. * "Proto-Indo-European *b and the Glottalic Theory" The Journal of Indo-European Studies, Vol. 22, No 1&2 1994: 133-151.

15. Harfa sa sjevera. Iz irske književnosti, Aktant izdanja Antibarbarus, Zagreb 1995.

16. * "Winterov zakon i baltoslavensko jezično zajedništvo", Suvremena lingvistika 38/1995: 5-22.

17. "Seamus Heaney, treći irski nobelovac", Vijenac 47/1995: 12-13

18. * "Skokove ‘ilirske’ etimologije", Folia Onomastica Croatica 4/1995: 89-101.

19. Doktorska disertacija: Rekonstrukcija teksta u indoeuropeistici, Zagreb 1995.

20. * "Old Irish Dative Singular of Neuter n-Stems", Studia Celtica Japonica 8/1996: 1-5.

21. Prikaz knjige G. Holzera, "Das Erschliessen unbelegter Sprachen" (Frankfurt am Main 1995), Suvremenal lingvistika 40/1996: 111-117 (review).

22. "Salomeja Neris, velika pjesnikinja maloga naroda", Književna smotra 99/1996: 66-69.

23. * "Greek Parallels to a Reconstruction of Balto-Slavic Mythological Texts", Wiener Studien, Band 109/1996: 31-43.

24. * "A Reexamination of Winter’s Law in Baltic and Slavic", Lingua Posnaniensis 37/1995 (1996): 57-70.

25. * "Antički Neviodunum: etimološka bilješka", Folia onomastica Croatica 5/1996: 85-88.

26. A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics, Peter Lang Verlag, Frankfurt a/M & New York 1996.

27. Prikaz knjige "Illyricum mythologicum", Književna smotra 99/1996: 73-77 (review).

28. * "O metodologiji onomastičkih istraživanja (na primjeru keltske onomastike)", Folia onomastica Croatica 6/1997: 89-98.

29. * "Odrazi indoeuropskih laringala u slavenskim jezicima", Croatica 45-46/1997 (1998): 129-146.

30. Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb 1997. Drugo, dopunjeno i prošireno izdanje 2010,
albanski prijevod (Gramatikë e shkurtër historike krahasuese e gjuhës latine, preveo Halim Haziraj), Prizren 2017.

Za ispravke i dodatke prvom izdanju kliknite ovdje (addenda et corrigenda): http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/ADDENDA%20ET%20CORRIGENDA-LATINSKI.pdf

31. "Suvremena irska pripovijetka", u: Koje je vrijeme. Suvremena irska pripovijetka (prijevod: R. Matasović), NZ Matice hrvatske, Zagreb 1997: 155-160.

32. Prikaz knjige "Studies in honor of Jaan Puhvel" (Washington 1997), Diachronica 15/1998: 357-362.

33. * "The Proto-Indo-European Heteroclita in Balto-Slavic", Wiener slavistisches Jahrbuch 44/1998: 121-129.

34. * "Temeljni leksik i dubinska genetska srodnost", Folia onomastica Croatica 7/1998(1999): 191-206.

35. * "The Syllabic Structure of Proto-Indo-European", Suvremena lingvistika 43-44 / 1997 (1999): 169-184.

36. * "The Sanskrit and PIE Words for 'Tear'", u: Trava od srca, (Hrvatske Indije 2) Sekcija za orijentalistiku HFD-a i Filozofski fakultet u Zagrebu, Zagreb 2000: 77-88.

37. Kultura i književnost Hetita, Matica hrvatska, Zagreb 2000.

38. Prikaz (Review of) "Baltistik: Aufgaben und Methoden", hg. von A. Bammesberger, Indogermanische Forschungen 105/2000: 342-346.

39. * "Uses and Misuses of Typology in Indo-European Linguistics", u: 125 Jahre Indogermanistik in Graz, hg. von M. Ofitsch & C. Zinko, Leykam, Graz 2000: 327-340.

40. * "Some thoughts on the Old Prussian epigram", Linguistica Baltica 9/2001: 103-108.

41. Uvod u poredbenu lingvistiku, Matica hrvatska, Zagreb 2001.
Za ispravke i dodatke kliknite ovdje (addenda et corrigenda):http://www.ffzg.hr/~rmatasov/ADDENDA ET CORRIGENDA-POREDBENA.pdf

42. * "Germanske posuđenice u praslavenskome: pitanja relativne kronologije", Filologija 34/2000 (2002): 129-137.

43. * "The Adjective and Possessive Phrases in Croatian", Suvremena lingvistika 49/50 2000 (2002): 99-110.

44. * "On Representing Syntactic Change in Role and Reference Grammar", u: Courses and Conference on Role and Reference Grammar, held at the University of California, Santa Barbara,

    July 2001, ed. by R. Van Valin, D. Everett, R. Matasović, et alii: 43-55.

45. "Pogovor", u: Gramatika hrvatskoga jezika Josipa Florschütza (Pretisak 2002), Naklada Ex Libris, Zagreb 2002.

46. "Uvod", u: Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber, Zagreb 2002 (koautorstvo / co-autorship).

47. Hrvatski enciklopedijski rječnik (koautorstvo / co-autorship).

48. * "Otuđiva i neotuđiva posvojnost u hrvatskome jeziku", Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 28/2002: 151-160.

49. * "On Representing Syntactic Change: Towards a Theory of Diachronic Syntax", Suvremena Lingvistika 53-54/2002: 57-72.

50. Prikaz knjige E. Stadnik "Die Palatalisierung in den Sprachen Europas und Asiens", Suvremena Lingvistika 53-54/2002: 257-259.

51. * "Jezični tragovi Kelta u Iliriku", Latina et Graeca 3/2003: 5-25.

52. * "The Proto-Indo-European Vowel System from the Typological Point of View", Govor 20/2003: 249-262.

53. Kamen kraljeva. Srednjovjekovne irske sage, Ex libris, Zagreb 2004.

54. Gender in Indo-European, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2004.

PRIKAZI/REVIEWS: M. Kapović, Suvremena lingvistika 57-58/2004: 119-124,
D. Petit, Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 100/2005: 126-131, R. Lühr, Germanistica 47/2006: 48, E. Vajda,
Language 83/2006: 957-958, F. Adrados, Emerita 74/2006: 169-170, Ch. Zinko, Kratylos 53/2008: 79-84.
R. Stempel, Folia linguistica historica 29/1, 2009: 172-182.

55. "Predgovor", u: B. Comrie i drugi (ur.) Atlas jezika, Stanek, Varaždin 2004: 2-3.

56. "Uvod", u: Sveti Patrik, Djela, (preveo i priredio Ranko Matasović), Antibarbarus, Zagreb 2004: 7-23.

57. * "The Proto-Indo-European syllabic resonants in Balto-Slavic", Indogermanische Forschungen 109/2004: 337-354.

58. Prikaz knjige B. Heine & T. Kuteva "World lexicon of grammaticalization", General Linguistics 43/2004 (2003): 118-119.

59. "Pindar: II. pitijska oda", prijevod, komentar i bilješke, Latina et Graeca 4/2003: 95-105.

60. "Svjetski jezici i jezična budućnost svijeta", Le monde diplomatique II.1 (2005): 12.

61. * "Dvije nepoznate hrvatske etimologije", Filologija 40 (2003): 83-93.

62. "Uvod", u: Pedeir Ceinc Y Mabinogi / Četiri grane Mabinogija (prijevod, predgovor i komentari Ranko Matasović), Artresor, Zagreb 2005: 5-16.

63. "Čemu lektori (u oskudnom vremenu)?", u: J. Hekman (ur.) Jezik na križu, križ na jeziku. Lektori i jezična kultura, Matica hrvatska, Zagreb 2005: 140-141.

64. Prikaz knjige "Geregeltes Ungestüm. Bruderschaften und Jugendbünde bei indogermanischen Völkern", ed. by R. P. Das and Gerhard Meiser, Indo-European Studies Bulletin 11, 1/2005: 59-60.

65. Jezična raznolikost svijeta. Podrijetlo, razvitak, izgledi, Algoritam, Zagreb 2005 (2. prošireno izdanje 2011.).

66. * "Collectives in -6je in Slavic", Suvemena lingvistika 59-60/2005: 35-38.

67. * "The Origin of the Old Irish F-future", in: A. Lubotsky et al. (eds.) Evidence and Counter-Evidence, Festschrift F. Kortlandt, Vol. 1, Rodopi, Amsterdam 2008: 86-92.

68. * "Toward a relative chronology of the earliest Baltic and Slavic sound changes", Baltistica 40/2 2005: 147-157.

69. * "The Centum Elements in Balto-Slavic", in: Meiser, G., Hackstein (ur.), Sprachkontakt und Sprachwandel. Akten der XI. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft, Reichert, Wiesbaden 2005: 171-179.

70. * "Collective in Proto-Indo-European", u: K. Jones-Bley et alii (ur.), Proceedings of the Seventeenth Annual UCLA Indo-European Conference, Los Angeles, October 27-28, 2005, Institute for the Study of Man, Washington, DC 2006:  107-122.

71. "Genetsko-tipološka lingvistika", u: Z. Glovacki-Bernardi (ur.), Uvod u lingvistiku. Drugo, prošireno izdanje, Školska knjiga, Zagreb 2007: 79-98.

72. * "On the Accentuation of the Earliest Latin Loanwords in Slavic", u: M. Kapović & R. Matasović (ur.) Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology, IHJJ, Zagreb 2007: 105-120.

73. "Preface" u:  M. Kapović & R. Matasović (ur.) Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology, IHJJ, Zagreb 2007: VII-IX (zajedno s M. Kapovićem)

74. Prikaz knjige "Festschrift L. Gertzenberg" (Moskva 2005), Kratylos 52/2007: 31-37. (review)

75. Prikaz knjige "Die keltischen Personennamen in Pannonien" W. Meida (Innsbruck 2005), Kratylos 52/2007: 134-137. (review)

76. * "Notulae etymologicae", Folia onomastica Croatica 15/2007: 159-164.

77. * "Insular Celtic: Linguistic Area, Genealogical Node, or Both?", u: P. S. Ureland, A. Lodge & S. Pugh (ur.) Language Contacts and Minority Languages on the Littorals of Europe (Studies in Eurolinguistics Vol. 5), Logos Verlag, Berlin 2007:111-135.

78. "Jezik i identitet svugdje, osim na Balkanu", u: A. Peti-Stantić (ur.) Identitet jezika jezikom izrečen, Srednja Europa, Zagreb 2008: 55-64.

79. * "Patterns of Grammaticalization and the Layered Structure of the Clause", in: R. Kailuweit, B. Wiemer, E. Staudinger & R. Matasović (eds.),New Applications of Role and Reference Grammar. Diachrony, Grammaticalization, Romance Languages, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2008: 45-57.

80. * "Insular Celtic as a Language Area", u: H. L. C. Tristram (ed.) The Celtic Languages in Contact, Potsdam University Press, Potsdam 2008: 93-112.

81. Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb 2008.

Za ispravke i dodatke pritisnite ovdje (addenda et corrigenda): http://www.ffzg.hr/~rmatasov/addenda et corrigenda hrporgram.pdf

PRIKAZI/REVIEWS: F. Kortlandt (Wiener Slavistisches Jahrbuch 55/2009: 185-190), I. Lukežić (Fluminensia 20,2/2009:
 127-130), D. Gabrić-Bagarić (Rasprave IHJJ 34,1 2009:
490-493), M. Peti (Vijenac 380/2008: 34-36), J. Reinhardt
(Wiener Slavistisches Jahrbuch 57/2011: 269-274).

82. * "Transitivity in Kabardian", in: R. D. Van Valin Jr. (ed.), Investigations of the Syntax-Semantics-Pragmatics Interface,
John Benjamins, Amsterdam 2008: 59-74.

83. Etymological Dictionary of Proto-Celtic, Brill, Leiden 2009.

Reviews: Karin Stüber (Kratylos 55/2010: 92-97), Irene Balles (Zeitschrift für Celtische Philologie 2011), Patrizia de Bernardo Stempel (Folia Linguistica Historica 46/2012: 215-217), Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier (L’Antiquité Classique 81/2012: 305-307).

Addenda et corrigenda to the first edition can be downloaded here: EDPC - Addenda et corrigenda

84. * "'Sun' and 'Moon' in Celtic and Indo-European", in: T. Mikhailova et alii (eds.), Materialy Vtorogo kollokviuma meždunarodnogo obščestva 'Kel'to-Slavika (Moskva 14-17 sentjabrja 2006), MGU imeni M. V. Lomonosova, Moskva 2009: 154-162.

85. * "Descriptions in the Ulster Cycle", in: R. Ó hUiginn and B. Ó Catháin (eds.) Ulidia II. Proceedings of the Second International Conference on the Ulster Cycle Tales, An Sagart, Maynooth 2009: 95-105.

86. * "Totalitarizam i jezična tolerancija", u: J. Granić (ur.), Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality, HDPL, Zagreb 2009: 735-744.

87. * "Od praslavenskoga do hrvatskoga (glasovi i oblici)", u: Povijest hrvatskoga jezika, sv. I: Srednji vijek (ur. S. Damjanović), Croatica, Zagreb 2009: 57-106.

88. * "A new typology of control constructions within the framework of Role and Reference Grammar", in: Studies in Role and Reference Grammar, Lilián Guerrero, Sergio Ibáñez-Cerda, Valeria A. Belloro (editors). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009: 305-318.

89. * "Adjective Phrases in Old Irish", Keltische Forschungen 4/2009: 187-202.

90. * "The devoicing of final stops before *s and the root nouns in PIE", in: Indoevropejskoe jazykkoznanie i klassičeskaja filologija 14. Materialy, II, Nauka, Sankt Peterburg 2010: 197-204.

91. "Priče o Nartima. Posljednja europska mitologija", u: Narti. Mitovi i legende s Kavkaza (prijevod i komentari: Ranko Matasović), Matica hrvatska, Zagreb 2010: 309-322.

92. "In Memoriam: Dalibor Brozović", Journal of Slavic Linguistics, 18(1)/2010: 3-5.

93. "Foreword", Suvremena lingvistika (co-edited by Ranko Matasović) 96, 1/2010: III-IV.

94. * "Kabardian causatives, reflexives, and case marking domains", Suvremena lingvistika 96, 1/2010: 45-63.

95. * "The world tree and the augural birds in the Indo-European tradition", in: E. Stadnik Holzer & G. Holzer (Hg.)

    Sprachen und Leben der frühmittelalterlichen Slaven. Festschrift für Radoslav Katičić zum 80. Geburtstag, Peter Lang, Frankfurt a/M 2010: 89-94.

96. "Introduction", in: D. Brozović-Rončević, M. Fomin & R. Matasović (eds.), Celto-Slavica III, IHJJ, Zagreb 2010: VII-IX
(zajedno s D. Brozović-Rončević i M. Fominom).

97. * "Some Celto-Slavic etymologies", in: D. Brozović-Rončević, M. Fomin & R. Matasović (eds.), Celto-Slavica III, IHJJ, Zagreb 2010: 15-20.

98. * "The etymology of Latin focus and the devoicing of root-final stops before *s in PIE", Historische Sprachforschung 123 /2010: 212-216.

99. * "Ogam MOSAC and Latin mustus", in: Scritti in onore di Eric Pratt Hamp per il suo 90. compleanno (a cura di Giovanni Belluscio & Antonio Mendicino), Universita di Calabria 2010: 241-244.

100. * "Evidencijalne strategije u hrvatskom jeziku" (s Tenom Gnjatović), u: M. Birtić & D. Brozović (ur.) Sintaksa padeža.

     Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem ‘Drugi hrvatski sintaktički dani’, Osijek, 13-15. 11. 2008., IHJJ, Zagreb 2010: 89-99. 

101. * "Winter’s law and the loss of stops before obstruents in Proto-Slavic", in: V. A. Kočergina (ed.)

Sinxronnoe I diaxronnoe v sravnitel’no-istoričeskom jazykoznanii”, Studia Academica, Dobrosvet, MGU imeni M. V. Lomonosova,
Moskva 2011: 154-164.

102.  "Challenges of language typology to theories of language learning and processing" (extended abstract) Learning and Perception 3/2011, Supplement, 6-7.

103. * "North Slavic Present Participles and Case Endings of Soft Stems", Croatica et Slavica Iadertina 6/2010: 3-7.

104. * "Što je srednjojužnoslavenski?", Jezik 58,3/2011: 81-90.

105. * "The Loss of *g before *m in Proto-Slavic", Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36,2/2010: 299-306.

106. "Hrvatski jezični identitet s poredbene točke gledišta", u: Hrvatski identitet (ur. Zorislav Lukić i Božo Skoko), Matica hrvatska, Zagreb 2011: 99-104.

107. * "Slavic possessive genitives and adjectives from historical point of view", in: Motoki Nomachi (ed.)
The Grammar of Possessivity in South Slavic Languages: Synchronic and Diachronic Perspectives, Hokkaido University Press, Sapporo 2011: 1-12.

108. * "Hrvatski i drugi europski jezici u 16. stoljeću", u: R. Katičić (ur.) Povijest hrvatskoga jezika, II, Croatica, Zagreb 2011: 437-457.

109. * "Areal Typology of PIE: the case for Caucasian Connections", Transactions of the Philological Society 110/2012: 283-310.

110. * "Las construcciones reflexivas del croata desde una perspectiva histórica", in: R. Mairal Usón, L. Guerrero, C. González Vergara (eds.)  La Gramática del Papel y la Referencia. Introducción, avances y aplicaciones, AKAL, Madrid 2012: 271-286.

111. * "Proto-Indo-European *sk- in Slavic", Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37(2)/2012: 467-478.

112. * "Dybo’s Law in Celtic", Zeitschrift für celtische Philologie 59/2012: 129-141.

113. * "The Substratum in Insular Celtic", Voprosy jazykovogo rodstva/Journal of Language Relationship, 8/2012: 153-159.

114. * "Reply to Tatyana Mikhailova", Voprosy jazykovogo rodstva/Journal of Language Relationship, 8/2012: 165-168.

115. * "The First Person Singular in Old Irish and In Old Church Slavic, and the Origins of The Insular Celtic Verbal Endings",
        u: R. Matasović, ur. Od indoeuropeistike do kroatistike. Zbornik u čast Daliboru Brozoviću, HAZU, Zagreb 2013: 271-278.

116. "Četiri crna scenarija o budućnosti hrvatskoga jezika (i zašto oni nisu vjerojatni)" Kolo 5-6/2012: 167-171.

117. "Riječ urednika", u: Od indoeuropeistike do kroatistike. Zbornik u čast Daliboru Brozoviću, HAZU, Zagreb 2013: i.

118. * "’To hide’ and ‘to cover’ in Proto-Indo-European", The Journal of Indo-European Studies 41, 1-2 2013: 21-34.

119. * "Edward Sapir i njegov 'Jezik'", u: Edward Sapir: Jezik, (preveo Ranko Matasović), IHJJ, Zagreb 2013: 177-187.

120. * "Hrvatski jezik i drugi europski jezici u 17. i 18. stoljeću", u: Povijest hrvatskoga jezika, sv. III  (ur. Radoslav Katičić i Josip Lisac), Zagreb: Croatica, 2013: 511-531.

121. * "Latin paenitet me, miseret me, pudet me and active clause alignment in PIE", Indogermanische Forschungen 118/2013: 93-110.

122. * "Substratum words in Balto-Slavic”, Filologija 60/2013: 75-101.

123. * (s Tenom Gnjatović) "Some observations on verbs with obligatory control in Croatian", Rasprave. Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39(2), 2013: 229-246.

124. * "Nominal Agreement in PIE from the Areal and Typological Point of View", in: Sergio Neri & Roland Schuhmann (eds.),
  Studies on the Collective and Feminine in Indo-European from a Diachronic and Typological Perspective, Leiden: Brill, 2014: 133-155.

125. Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical Development, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2014.  

Prikazi: Milan Mihaljević, Suvremena lingvistika 78/2014: 225-231; Thomas Olander & Benedicte Nielsen Whitehead, Journal of Indo-European Studies 43: 544-553, Mario Enrietti in: Incontri Linguistici 38/2015: 192-3; Ž. Ž. Varbot in: Voprosy jazykovogo rodstva 13/4 (2015): 390-393; Xavier Delamarre in: Wekwos 2/2016: 302-3, Thomas Daiber in: Kritikon Litterarum 44/2017: 81-89, Marek Majer in: Journal of Slavic Linguistics 25/2017: 147-167, K. T. Witczak & R. Zarębski in: Język Polski 97(4)/2017: 109-114.

126. Review of Nicholas Zair, The Reflexes of the PIE Laryngeals in Celtic (Leiden 2011), Zeitschrift für celtische Philologie 61/2014: 302-307.

127. * "The etymology of Latin frequens and a new PIE root", Wekwos 1/2014: 185-190.

128. * "Adnominal and verbal agreement: areal distribution and typological correlations", Linguistic Typology 18(2)/2014: 171-214.

129. "O doprinosu akademika Radoslava Katičića indoeuropeistici", u: M. Ježić et alii (ur.) Vita litterarum studiis sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću, FF Press, Zagreb 2014: 71-76.

130. * "The Etymology of Lares" u: M. Ježić et alii (ur.) Vita litterarum studiis sacra. Zbornik u čast Radoslavu Katičiću, FF Press, Zagreb 2014: 247-250.

131. "Uspomene na Dalibora Brozovića”, u: R. Matasović (ur.) Spomenica Daliboru Brozoviću, HAZU, Zagreb 2015: 29-32.

132. Lingvistička povijest Europe, Matica hrvatska, Zagreb 2016. Prikazi: Krunoslav Puškar, Slavia Centralis 2/2016, 106-114; Ivica Košak, Riječ 53-54/2018: 28-30; Neven Vulić, Studia lexicographica 14/2020: 193-196.

133. * "Aspect and Aktionsart in Slavic, Inflection and Derivation in Role and Reference Grammar", u: Kailuweit, Rolf, Lisann Künkel, and Eva Staudinger (eds.), Applying and Expanding Role and Reference Grammar, Freiburg University Press, Freiburg 2016 (2018): 91-105 (https://freidok.uni-freiburg.de/data/16830).

134. * "Volition in grammar and lexical representation of verbs: the case of Kabardian involuntative", in: Jens Fleischhauer, Anja Latrouite and Rainer Osswald (eds.), Explorations of the Syntax-Semantics Interface, Düsseldorf University Press, Düsseldorf 2016: 247-264.

135. * "Kabardian Word-Formation", in: Peter O. Müller et. al. (eds.), Word-Formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Volume V., Mouton De Gruyter, Berlin 2016: 194-204.

136. * "The sources for Indo-European reconstruction", in: Jared Klein, Brian Joseph and Matthias Fritz (eds.) Handbook of Comparative and Historical Indo-European Linguistics (HSK 41), Mouton De Gruyter, Berlin 2016: 20-25.

137. * (s Janom Willer Gold, Danielom Katunar i Tenom Gnjatović) "Multilingualism and structural borrowing in Arbanasi Albanian", in: Language Documentation and Conservation in Europe, ed. by Vera Ferreira and Peter Bouda (Language Documentation & Conservation Special Publication No. 9/2016), Honolulu: University of Hawai'i Press, 103-114.

138. * "Latin tree and plant names with the suffix –ix, -ex", in: N. N. Kazanskij(ur.), Indo-evropejskoe jazykoznanie i klassičeskaja filologija XX, Nauka, Sankt-Peterburg, 2016: 587-596.

139. * "Proto-Indo-European Poetics in ‘The Tale of Prince Igor’", in: Mova ta istorija, vipusk 413, ed. Nazarii A. Nazarov, Kiev 2016: 8-20.

140. * "Antoine Meillet et le monde slave/Antoine Meillet i slavenski svijet", u: E. Marin, F. Šanjek & E. Zink (éds), Les projets franco-croates et les savants français qui se sont illustrés dans la recherche et la valorisation du patrimoine croate, Publications de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris 2016: 208-224.

141. * "The accentuation of Balto-Slavic vrddhi formations and the origin of the acute", Studia linguistica Universitatis Iagelonnicae Cracoviensis 133/2016: 1-10.

142. * "Seven Slavic etymologies: *ędro, *gъrdъ, *koristь, *kosъ, *myslь, *nagъ, *němъ", in: Perspectives on Slavonic Etymology, ed. by B. Vykypěl & V. Boček, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2016: 105-112.

143. * "Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jeziku", Jezikoslovlje 17, 2016: 169-177.

144. Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. Svezak I: A-NJ (s Tijmenom Pronkom, Dubravkom Ivšić i Dunjom Brozović Rončević), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2016.

Prikazi: Harald Bichlmeier u Kratylos 63/2018: 67-75.

145. "Kad bi... " u: V. Bermanec (ur.) Prilozi za raspravu o cjelovitoj kurikularnoj reformi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2016: 88-90.

146. "Jezična raznolikost kao sociobiološki problem", Antropološki almanah 2/2016: 9-13.

147. * "Proto-Indo-European and Language Typology", in: M. Kapović (ed.) The Indo-European Languages, Routledge, London 2017: 153-170.

148. * "Latin presents in –t- and the etymologies of necto ‘to weave, bind’ and flecto ‘to bend, curve’", Pallas 103/2017: 37-43.  

149. "Razmatranja o jeziku i etničkom identitetu u povijesti europske književnosti", Republika 72 (11-12) 2016 (2017): 87-91; prevedeno kao "Observations on language and ethnic identity in the history of European literature", Most 1-2/2017: 162-167.

150. Prikaz: "Izdanje Brozovićevih radova u Stoljećima hrvatske književnosti", Studia Slavica et Croatica Iadertina 12/2016 (2017) 628-630.

151. "The Origin of Gender in Northwest Caucasian" (extended abstract), in: T. Maisak (ur.) Istoričeskoe izučenie jazykov Kavkaza/Historical Linguistics of the Caucasus. Tezisy dokladov, Rossijska Akademija Nauk, Maxačkala 2017: 151-153.

152. * "Etimologije dvaju hrvatskih naziva za konje", u: Zrinka Kovačević i Ivana Vidović Bolt (ur.) Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen Dubravki Sesar, FF Press, Zagreb 2017: 213-216.

153. "Parathënie botimit në gjuhën shqipe", u: Gramatikë e shkurtër historike krahasuese e gjuhës latine, preveo Halim Haziraj, Pena, Prizren 2017: 12-13.

154. Review of: Luka Repanšek, Keltska dediščina v toponimiji jugovzhodnega alpskega prostora (Ljubljana 2016), Journal of Celtic Linguistics 19/2017: 249-251.

155. * "Agreement in Role and Reference Grammar: a Typology of Possible Targets", Suvremena lingvistika 43/2017: 157-171.

156. "Vjačeslav Vsevolodovič Ivanov", Ljetopis HAZU, Knjiga 121, Zagreb 2018: 665-668.

157. * "Etimologija hrvatske riječi patuljak", Fluminensia 30(1)/2018: 179-182.

158. An Areal Typology of Agreement Systems, Cambridge University Press, Cambridge 2018.

159. * "Iranian loanwords in Proto-Slavic: a Fresh Look", in: Farnah. Indo-Iranian and Indo-European Studies in Honor of Sasha Lubotsky, ed. by A. Kloekhorst et al., Beech Stave Press, Ann Arbor and New York 2018: 198-209.

160. * "Gramatički rod od indoeuropskoga do hrvatskoga", u: Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46.
seminara Zagrebačke slavističke škole
, ur. Ivana Brković i Tatjana Pišković, FF Press, Zagreb 2018: 141-156.

161. * "Proto-Slavic *ędro ‘kernel, core’ and *ědro ‘bosom’", in: P. Košutar and M. Kovačić (eds.) Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri, Ibis, Zagreb 2018: 401-408.

162.(S Majom Matasović) "Predgovor" i "Uvod", u: Ksenofont, O konjaničkom umijeću. O zapovjedniku konjice, preveli i komentirali M. Matasović i R. Matasović, Latina et Graeca, Zagreb 2018: 7-44.

163. (S Majom Matasović), * "Romanizmi s početnim ž- u hrvatskome jeziku", u: N. Lanović et. alii (ur.) Poglavlja iz romanske filologije. U čast akademiku Augustu Kovačecu o njegovu 80. rođendanu, Zagreb, FF Press, 2019: 91-98.

164. * "Etimologija riječi vrganj i nekih drugih mikonima u hrvatskome", Filologija 71/2018 (2019): 115-121.

165. (s Majom Matasović) * "Etimologija latinske riječi vesper i božice noći u indoeuropskoj mitologiji", u: Utile cum dulci. Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, ur. Rudolf Barišić, Marko Jerković i Tamara Tvrtković, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2019: 57-62.

166. * "Gender Resolution in Croatian, Slavic and Proto-Indo-European", Fluminensia 31, 1/2019: 229-249.

167. * "Hrvatski i drugi europski jezici u 20. stoljeću", u: Povijest hrvatskoga jezika. 6. Knjiga: 20. stoljeće, drugi dio, ur. Ivo Pranjković, glavni urednik Ante Bičanić, Croatica, Zagreb 2019: 463-490.

168. * "Ime Hrvata", Jezik 66/3, 2019: 81-97.

169. (s Majom Matasović) * "Etimologija nesonima ", Folia onomastica Croatica 28/2019: 157-163.

170. * "A universal about adnominal number agreement", Italian Journal of Linguistics 31.2/2019: 223-254.

171. Prikaz knjige “Jeziku je svejedno” (A. Starčević, M. Kapović i D. Šarić, Zagreb 2019), Suvremena lingvistika 88/2019: 279-284.

172. (s Majom Matasović) "In memoriam Mate Križman", Latina et Graeca 36/2019 (2020): 105-106.

173. "In memoriam Radoslavu Katičiću", Croatica et Slavica Iadertina 15(2)2019 (2020): 574-579.

174. "Kanon. Facebook novela", Republika 5-6/2019: 43-108. (pod pseudonimom Ilija Jakovljević) Osvrt: Strahimir Primorac, Hrvatska revija 6: 2021.

175. "Pamćenje. Google novela", Republika 11-12/2019: 60-110. (pod pseudonimom Ilija Jakovljević) Osvrt: Stahimir Primorac, Hrvatska revija 6: 2021.

176. "Cassoulet", Hrvatska revija 2/2020: 57-59.(pod pseudonimom Ilija Jakovljević).

177. * "Branič jezika standardnoga", Jezik 67, 2-3/2020: 41-59.

178. * "Language of the Bird Names and the Pre-Indo-European Substratum", in: Romain Garnier (ed.) Loanwords and Substrata, IBS, Innsbruck 2020: 331-344.

179. "Badania nad wierzienami Słowian" (odgovori/answers/odpowiedźi), in: G. Antosik, M. Łuciński (eds.) Badania nad wierzienami Słowian. Wczoraj, Dziś, Jutro, Wspólna Ziemia (Biblioteka Muzeum Mitologii Słowiańskiej), Konarzyny 2020: 130-133.

180. * "The etymology of honos and the development of *g’hw- in Latin", u: Lučar cijelosti. Zbornik radova posvećen 95. rođendanu prof. dr. sc. Bulcsúa Lászlóa, ur. Bojan Marotti et al., Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2020: 61-66.

181. "Berezina. Dva Hrvata u Rusiji", Republika 11-12/2020: 219-255.

182. * "Latin umbra and its Proto-Indo-European Origins", Glotta. Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache, 97/2021: 177-182.

183. * "Jedna urnebesna etimologija", u: J. Bratulić et al. (ur.) Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu, Sveučilište u Zadru i Matica hrvatska, Zadar 2020: 483-488.

184. "Dvanaest pjesama o ljubavi i smrti (i kratkih priča o njima)", Forum, listopad-prosinac/2020: 1115-1169.

185. "Uspomene na Radoslava Katičića", u: Mislav Ježić (ur.) Radoslav Katičić 1930.-2019., HAZU, Zagreb 2021: 32-40.

186. * "The Origin of the Latin Adjectives in -quus", u: A. M. Martín Rodríguez (ed.), Linguisticae Dissertationes. Current Perspectives on Latin Grammar, Lexicon and Pragmatics. Selected Papers from the 20th International Colloquium on Latin Linguistics (Las Palmas de Gran Canaria, June 17-21, 2019), Ediciones Clásicas, Madrid 2021: 65-72.

187. "Zašto sam znanstvenik?", u: Anita Peti-Stantić i Vedrana Stantić (ur.), Putovanje u nepoznato (Zašto se bavim znanošću i kako je do toga došlo?), Naklada Ljevak, Zagreb 2021: 82-92.

188. Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. Svezak II: O-Ž (s Dubravkom Ivšić Majić i Tijmenom Pronkom), Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2021.Prikaz: Harald Bichlmeier, Kratylos 2022: 50-58.

189. * "Slavic and Indo-European", in: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online, Editor-in-Chief Marc L. Greenberg, Brill, Leiden 2021, http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_036042.

190. "Eric Pratt Hamp (1920-2019)", Croatica et Slavica Iadertina 17/I 2021: 391-393.

191. "Ideološki i drugi vrijednosni stavovi u jeziku: odgovor Mati Kapoviću", Suvremena lingvistika 47/2021: 351-354.

192. * "Latinski niger i ater: etimologija i značenje” (s Majom Matasović), u: M. Matasović et al. (ur.) Láthe biōsas. Zbornik u čast profesoru Mati Križmanu, Ibis grafika, Zagreb 2022: 107-118.

193. "Riječ urednika" (s Majom Matasović i Petrom Matović), u: M. Matasović et al. (ur.) Láthe biōsas. Zbornik u čast profesoru Mati Križmanu, Ibis grafika, Zagreb 2022: vii-x.

194. * "Four Latin Etymologies: volgus, laedo, paedor, merx", Latina et Graeca 41/2022: 7-16.

195. "Uvod", u: Tit Makcije Plaut: Stiho (prijevod, uvod i komentari; s Majom Matasović) Latina et Graeca, Zagreb 2022: 9-38.

196. "In Memoriam Jelena Hekman", Zadarska smotra 71/4, 2022: 271-272.

197. * "Kosubordinacija u hrvatskome jeziku", Jezikoslovlje 23(2) 2022: 147-158.

198. * "Role and Reference Grammar and Diachronic Syntax", u : Delia Bentley et al. (eds.), The Cambridge Handbook of Role and Reference Grammar, Cambridge University Press, Cambridge 2023: 647-665.

199. (s Ivom Bidjin Laura i Petrom Matović) "Prevođenje na latinski i ilirski za film Illyricum", Latina et Graeca 42/2022: 152-155.

200. * "Etimologija praslavenskoga pridjeva *pustъ", u: B. Morić-Mohorovičić i A. Vlastelić (ur.) Širinom filološke misli. Zbornik u čast Diani Stolac, Sveučilište u Rijeci, Rijeka 2022 (2023): 404-410.

201. Neprobuđeni. Roman, Ibis grafika, Zagreb 2022. Osvrti: Denis Derk u “Večernjem listu”, 4. 3. 2023.; Strahimir Primorac u “Vijencu”, br. 760, 20. 4. 2023, N. Bartolčić (Moderna vremena) u “Novom listu” 13. 08. 2023., Helena Sablić Tomić (“Intrigantna priča o jednom čovjeku”) Forum 4-6/2023: 692-695), Antun Pavešković (“Priča o jednoj obitelji kao podloga za pripovijest o jednom vremenu”, Best Book (Express) 1. 9. 2023.).

202. * "Winter’s Law", in: Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics, Brill, Leiden 2023, Http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_032138.

203. Dvadeset pjesama o ljubavi i smrti (i kratkih priča o njima), Matica hrvatska, Zagreb 2023.

204. * "Etimologija pridjeva okomit i srodnih riječi", u: I. Andrijanić et al. (ur.), Medhota śravah II. Misao i slovo. Zbornik u čast Mislava Ježića povodom sedamdesetoga rođendana, HAZU, Zagreb 2023: 151-156.

205. * "Prosthetic *g- before *ně- in Proto-Slavic", Filologija 80/2023: 79-87.

 

 

  (izvorni znanstveni radovi označeni su zvjezdicom / scientific papers are marked with an asterisk)

Radovi po područjima (references by scientific fields): http://www.ffzg.hr/~rmatasov/references-by-fields.htm


 

 

 Objavljeno na Internetu /Published on the Internet:

 

A) gramatike i skripta / grammars and teaching materials:

1. Kratki pregled srednjovelške gramatike http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/velski.pdf

2. Kratka gramatika staroirskoga jezika http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/irskripta.pdf

3. A Short Grammar of Kabardian http://www.ffzg.hr/~rmatasov/KabardianGrammar.pdf - last updated October 2010

4. A Grammatical Sketch of Classical Armenian http://www.ffzg.hr/~rmatasov/ARMENIAN2.pdf

5. A Reader in Comparative Indo-European Mythology: http://www.ffzg.hr/~rmatasov/PIE Religion.pdf

6. A Grammatical Sketch of Albanian for students of Indo-European: http://www.ffzg.hr/~rmatasov/Albanian.pdf  

7. Repetitorij gramatike japanskoga jezika: http://www.ffzg.hr/~rmatasov/Repetitorijjapanskoga.pdf

8. Kratki pregled gramatike klasičnoga nahuatla: http://www.ffzg.hr/~rmatasov/Nahuatl.pdf

 

B) rječnici/dictionaries and word-lists:

An Old-Irish - English Word List http://deenes.ffzg.hr/~rmatasov/irish.html

 


   C) članci /articles:

1. Infixed Pronouns and Case Assignment in Old Irish http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/vanvalin/rrg/RRG2004%20Book%20of%20Proceedings.pdf

2. Comparative and historical linguistics http://www.eolss.net/ članak u: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford ,UK. (potrebno se registrirati kao korisnik da bi se pristupilo članku) - you need to register in order to download this.

3. The historical evolution of the world's languageshttp://www.eolss.net/ članak u: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), Developed under the Auspices of the UNESCO, Eolss Publishers, Oxford,UK. (potrebno se registrirati kao korisnik da bi se pristupilo članku) - you need to register in order to download this.

4. The Dependent-First Syntactic Patterns in Kabardian and in other Languages of the Caucasus http://www.eva.mpg.de/lingua/conference/07-CaucasusConference/pdf/talk/Matasovic_talk.pdf

5. Adjective Phrases http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/vanvalin/rrg/Matasovic.pdf

6. Закон Винтера и выпадение смычных перед согласными в праславянском http://www.ffzg.hr/~rmatasov/Moskva.pdf

7. Ареально-типологические связи индоевропейского с кавказскими языками http://www.ffzg.hr/~rmatasov/Moscow.pdf

8. Clause Alignment in Proto-Indo-European http://www.ffzg.hr/~rmatasov/ClauseAlignmentInPIE.pdf

9. Slavic and Indo-European (in: Brill Encyclopedia of Slavic Linguistics Online) http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedia-of-slavic-languages-and-linguistics-online/slavic-and-indo-european-COM_036042 

10. Radoslav Katičić i njegovi kritičari http://www.ffzg.hr/~rmatasov/Katicic.pdf


   D) powerpoint prezentacije /powerpoint presentations:

1. “Slavic forest tree names: inherited and borrowed” (paper from the Leiden conference on Pre-Indo-European Substratum in Europe, August 2021):

https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/JzKxA72NvblpOTw

2. “Brozovićeva tipologija slavenskih standardnih jezika i hrvatski jezik danas” (referat s kongresa “Norma hrvatskoga standardnoga jezika u 21. stoljeću” održanoga u HAZU, listopad 2021):

http://www.ffzg.hr/~rmatasov/brozovic.pptx

3. „A New approach to Aktionsarten in Role and Reference Grammar“ (plenary talk at the RRG conference in Toronto, July 2021):

http://www.ffzg.hr/~rmatasov/RRG-Toronto.pdf

4. „Dependent-first Syntactic Patterns in Kabardian and other Caucasian Languages“ (Paper from the Caucasian Conference in Leipzig, 2007) http://www.ffzg.hr/~rmatasov/Dependent first in Caucasus.pptx

5. „Contact-Induced Changes in Circassian“ (Paper from the SLE Conference in Split 2013): http://www.ffzg.hr/~rmatasov/SplitSLE presentation.pptx

6. Genetsko-tipološka lingvistika (za PDS lingvistike u Zagrebu): http://www.ffzg.hr/~rmatasov/Genetsko-tipoloska-lingvistika-nova.ppt

7. „Argument Coding of Emotive Predicates in Insular Celtic“ (Paper from the EDAP2023 Conference in Potsdam University, March 2023): http://www.ffzg.hr/~rmatasov/ICEPCS.pptx

 

 


 

U tisku / Forthcoming:

 

- "The Diachronic Stability of Gender Revisited", referat s konferencije Association for Linguistic Typology u Parizu, rujan 2007.

- "The Dependent-First Syntactic Patterns in North Caucasian Languages" (s Dianom Forker), paper presented at the "Syntax of the World's languages" conference in Berlin, September 2008.

- "Linguistic Paleontology and the Environmental-Technological Vocabulary of PIE", to appear in M. Weiss et alii (ed.), Indo-European Linguistics, Oxford University Press 2023?.

- "Proto-Indo-European Poetics in 'Slovo o Polku Igoreve'", to appear in the proceedings of the Conference on Indo-European Poetics, held at Yale University, April 2009.

- "Reduplicirani pridjevi u hrvatskome jeziku".

- "Die slavischen Possessivkonstruktionen aus der historischen und typologischen Sicht".

- "Argument realization in Slavic reflexive constructions", invited lecture read at the University of Naples, May 28, 2010.

- "Slavic dvьrь and dvorъ, Greek pólis and pýlē".

- "Reflexivization in Kabardian", paper presented at the "Syntax of the World's languages" conference in Lyon, September 2010.

- "Latin oblique subjects and active clause alignment in PIE", paper read at the International Conference on Historical Linguistics, Osaka, July 2011.

- "O doprinosu Stjepana Ivšića slavenskomu poredbenom jezikoslovlju", referat sa skupa o Stjepanu Ivšiću, HAZU, Zagreb, ožujak 2012.

- "Substratum in Balto-Slavic", paper presented at the congress of Indogermanische Gesellschaft in Copenhagen, September 2012.

- "Contact-induced changes in Circassian", paper presented at the workshop on language contact in the Caucasus at the SLE conference in Split, September 2013. Available on Academia.edu.

- "Subordination in Arbanasi Albanian" (with Tena Gnjatović, Daniela Katunar and Jana Willer-Gold), paper presented at the ELEE conference in Minde (Portugal), October 2013.

- "Dehnstufige Nominalbildungen im Balto-Slavischen", paper presented at the Österreichische Linguistiktagung, Universität Salzburg, November 2013.

- "North Caucasian loanwords in PIE: are there any?", paper presented at the conference "Talking Neolithic" MPI Leipzig, December 2013.

- "What was there first in PIE: the bird or the egg?".

- "Hrvatski termini za konje i konjaničku opremu" (s Majom Matasović); referat s kongresa “Skokovi etimološko-onomastički susreti”, Zadar, studeni 2014.

- "Latin pignus and some other words for ‘surety’ and ‘hostage’ in early IE languages", paper presented at the Indogermanische Gesellschaft conference in Ljubljana, June 2019.

- "The origin of gender in Northwest Caucasian", paper presented at the conference Historical Linguistics of the Caucasus, Ecole pratique des hautes études, Paris, April 2017; available on Academia.edu.

- "Konstrukcije s više modalnih glagola u hrvatskom jeziku", referat održan na konferenciji Hrvatski sintaktički dani, Osijek, svibanj 2018.

- "Linguistic diversity and economic prosperity: a historical approach", plenary talk at the CLARC Conference, Rijeka University, June 2018.

- "Languages with set object nouns do not have adnominal number agreement" (paper presented at the SWL VIII conference in Paris, September 2018).

 - "Hrvatsko-romanska etimološka tumaranja"  predano za zbornik u čast Stjepana Babića (ur. M. Grčević).

- "O identitetu i položaju hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini”, predavanje u Matici hrvatskoj, Mostar, 19. 3. 2019. (Objavljeno, u skraćenu obliku, u časopisu “Vijenac”).

- "PIE *h1op- ‘at, by, within the reach’ in Latin". Paper for ICLL in Santiago de Compostela (2022).

- "Glottalic Theory and the ‘Kortlandt Effect’", to appear in the volume on Glottalic Theory edited by A. Kloekhorst and T. Pronk (2023).

- “Introduction: Past, Present, and Future of the Reconstruction of the Indo-European Stop Systems” (with A. Kloekhorst and T. Pronk), to appear in the volume on Glottalic Theory edited by A. Kloekhorst and T. Pronk (2023).

- "The etymology of Latin rideo and a new Proto-Indo-European root".

- "The Insular Celtic word for ‘woman’".

- "The Personal Endings of the Old Irish Imperfect".

- "Proto-Slavic Forest Tree Names: Inheritance and Borrowing", paper presented at the Conference on Sub-Indo-European in Leiden, August 30, 2021. To appear in the Proceedings.

- "Proto-Slavic *vęzъ ‘elm’ and *vęzati ‘tie’".

- Tit Makcije Plaut: Prostak (prijevod, uvod i komentari; s Majom Matasović).

- "Brozović’s Typology of Slavic Standard Languages and the Position of Croatian" (to appear in Acta Slavica Japonica, 2023).

- "Etimologija ihtionima tabinja", pojavit će se u Croatica et Slavica Iadertina.

- "The etymology of pirum ‘pear’ and the development of i to e before r in Latin", predano u Latina et Graeca.

- "Culhwch i Olwen, najstarija priča iz predaje o kralju Arthuru" (prijevod sa srednjovelškoga, uvod i komentari).

- "Nepoznate hrvatske etimologije", referat s X. Skokovih etimološko-onomastičkih susreta, Zagreb 2022.

- "Radoslav Katičić kao standardolog i njegovi kritičari", pojavit će se u zborniku u čast Radoslava Katičića (Zagreb 2023).

- "Postoji li u hrvatskome glagolski prefiks ko-?", referat na Danima Stjepana Babića (Zagreb/Oriovci, rujan 2023.).

- "Argument Coding of Emotive Predicates in Insular Celtic" (Paper from the EDAP2023 Conference in Potsdam University, March 2023).

- "Etimologija najstarijih imena grada Iloka", referat na “XX. Danima Julija Benešića” u Iloku, listopad 2023.

- 札幌の思い出 / "My Memories of Sapporo", to appear in SERC Bulletin (Sapporo).
- "An etymological note on Welsh cwys".
- "Radoslav Katičić als Standardologe und seine Kritiker", pojavit će se u zborniku o Radoslavu Katičiću (ur. G. Holzer, Beč 2023.); prijevod članka "Radoslav Katičić kao standardolog i njegovi kritičari".
- "Latin follis: a new etymology".
-"From Latin phytonymy: etymologies of ferula, lolium, and rumex".
- "Proto-Indo-European *ks- in Celtic".
- "Latin cliens and Old Irish céile: an Italo-Celtic Social Institution".

 

 


 

Pozvana predavanja / Invited lectures:

 

1. "Problems of Balto-Slavic Phonology", University of Wisconsin (Madison), 3/1998.

2. "Toward a theory of diachronic syntax", Role and Reference Grammar Courses and Conference, IUC Dubrovnik, 7/2000.

3. "Die frühesten urslavischen Lautinnovationen und ihre relative Chronologie", Universität Wien (Vienna University), 10/2000.

4. "On Representing Syntactic Change in Role-and-Reference Grammar", University of California, RRG Workshop, Santa Barbara, 7/2001.

5. "Die slavischen Possessivkonstruktionen aus der historischen und typologischen Sicht", Universität Wien (Vienna University) 11/2001.

6. "Some problems of Balto-Slavic historical phonology", Universiteit Leiden, 5. 12. 2002.

7. "Über einigen unbekannten Lautregeln des Balto-Slavischen", Universität Bonn, 19. 12. 2002.

8. "Areal and Typological Aspects of Gender in Proto-Indo-European", Max-Planck Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig, 25. 3. 2003.

9. "Die Entstehung des grammatischen Geschlechts im Indogermanischen", Universität Konstanz, 12. 6. 2003.

10. "Towards a history of linguistic diversity in Europe", Sveučilište u Zadru, 9-12. 10. 2003.

11. "Uvod u poredbenu lingvistiku", ciklus predavanja na Sveučilištu u Sarajevu, 2-4/2004.

12. "O podrijetlu baltoslavenskoga akuta", Univerza v Ljubljani, 4/2006.

13. "The problems of reconstruction of Proto-Celtic", Universiteit Leiden, 5/2006.

14. "On the Origin of Balto-Slavic Acute", Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), 5/2006.

15. "The Drift in the Evolution of Gender in Indo-European Languages", Freie Universität Berlin, 10/2006.

16. "Uvod u jezičnu tipologiju", Sveučilište u Sarajevu, 4/2007.

17. "Tipologija sustava gramatičkoga roda", Sveučilište u Osijeku, 11. 5. 2007.

18. "Areal and Typological Affinities of Proto-Indo-European", Università di Macerata, 7. – 10. 4. 2008.

19. "Uvod u poredbenu lingvistiku", Sveučilište u Rijeci, 19. 4. 2008.

20. "Die genetischen Verhältnisse der südslavischen Sprachen", Universität Mainz, 15. 5. 2008.

21. "The grammatical categories of PIE from the areal point of view", Universiteit Leiden, 23. 5. 2008.

22. "Some typologically interesting features of the Kabardian verb", University of Düsseldorff, 21. 1. 2009.

23. "Die genetischen Verhältnisse der südslavischen Sprachen", Universität Heidelberg, 21. 4. 2009.

24. "Is there a method of textual reconstruction in Indo-European linguistics?" Yale University, 24. 4. 2009.

25. "Argument realization in Slavic reflexive constructions", Universita di Napoli/Capri (conference on Argument Realization), 28-30. 5. 2010.

26. "PIE Nominal Agreement from Areal-Typological Perspective", Universität Jena, 28. 7. 2010.

27. "Zakon Vintera i vypadenie zvonkix smyčnyx pered soglasnymi v praslavjanskom", MGU, Moskva, 31. 1. 2011.

28. "Kavkazsko-indoevropejskie areal'nye i tipologičeskie svjazi", Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanističeskij Universitet, Moskva, 3. 2. 2011.

29. "Areal Typology of Proto-Indo-European: The case for Caucasian connections", The Philological Society, Oxford University, March 12, 2011.

30. "Les contacts préhistoriques entre l’indo-européen et les langues du Caucase", École Normale Supérieure, Paris, 28. 03.2011.

31. "Challenges of linguistic typology for theories of language processing and learning", DUCOG (Dubrovnik Conference on Cognitive Science), May 13, 2011.

32. "A comparative and historical introduction to Old Irish", University of Georgia (Athens), guest course, June-July 2011.

33. "Problems in the Reconstruction of Proto-Celtic", Università di Pavia, invited series of lectures, 19-24. September 2011.

34. "O konjima i ljudima: paleolingvistička istraživanja o početcima životinjskog transporta", Sveučilište u Zadru, 30. 3. 2012.

35. "O doprinosu Stjepana Ivšića slavenskomu poredbenom jezikoslovlju" HAZU, Zagreb, 16. 4. 2012.

36. "Informacija, redundancija, referencija: tipološko istraživanje glagolske i imenske sročnosti", HDPL, Zagreb, svibanj 2012.

37. "Kabardian involuntative and the lexical representation of verbs", Universität Düsseldorf, May 2012.

38. "Gdje je bila pradomovina Indoeuropljana?", Hrvatska akademija Znanosti i umjetnosti, Zagreb, 14. 2. 2013.

39. "Information structure, word order and animacy in Kabardian", MPI Nijmegen, March 2014.

40. "Antoine Meillet et le monde Slave", HAZU, Zagreb, rujan 2015.

41. "Sprachgeschichte Europas", Universität Heidelberg, Wintersemester 2015-2016.

42. "Areal Typology of Agreement Systems", Universität Düsseldorf, December 3, 2015.

43. "Indoeuropeizacija Europe i Vučedolska kultura", muzej Vučedola, Vukovar, 22. 1. 2015.

44. "Staroirske sage i njihovo prevođenje", Sveučilište u Zadru, 18. 3. 2016.

45. "Iranian and Slavic: a fresh look", Leiden University, April 9, 2016.

46. "Observations on language and ethnic identity in the history of European literature", Zagrebački književni razgovori, Oct. 7, 2016.

47. "Slavic texts before the written documents", plenarno izlaganje na skupu Najstarije jezične potvrde i tekstovi slavenskih jezika, Zagreb, 4. 11. 2016.

48. "Gramatički rod od indoeuropskoga do hrvatskoga", predavanje na Zagrebačkoj slavističkoj školi, Dubrovnik, 29. 8. 2017.

49. "Pradomovina Indoeuropljana", pozvano predavanje na Festivalu znanosti, Sinj, 17. 10. 2017.

50. "Čemu služi lingvistika?", Sveučilište u Zadru, 21. 12. 2018.

51. "Linguistic diversity and economic prosperity: a historical perspective", plenary talk, CLARC Conference "Perspectives on linguistic diversity", Rijeka, June 8, 2018.

52. "Language of the Bird Names and the European Substratum", plenary talk at the conference Substratum and Borrowing in Indo-European Languages, Université de Limoges, June 5, 2018.

53. "O identitetu i položaju hrvatskoga jezika u Bosni i Hercegovini”, Matica hrvatska, Mostar, 19. 3. 2019.

54. "O etimologiji hrvatskoga imena", plenarno izlaganje, Cetinjski filološki dani, Cetinje, 10. rujna 2019.

55. "Jezična klasifikacija u enciklopedici", plenarno izlaganje na skupu o enciklopedici, LZ M. Krleža, Zagreb, 15. 10. 2020.

56. "A New Approach to Aktionsarten in Role and Reference Grammar", plenary talk at the RRG Conference in York University, Toronto, August 2021.

57. “Slavic tree names of substratum origin”, Leiden University, August 31, 2021.

58. “Katičićeva koncepcija hrvatskoga standardnog jezika i njegovi kritičari”, Austrijsko društvo za kroatistiku, Beč, 12. 11. 2021.

59. “The Ethnogenesis of the Croats: a Linguist’s View”, Tokyo University, July 8, 2022.

60. “The Typology of Slavic Standard Languages and the Standardization of Croatian”, University of Hokkaido, Sapporo, August 2022.

61. “Imagined Illyrian”, Sveučilište u Prištini, 15. 8. 2023.

62. “Possessive Agreement in Insular Celtic”, Universität Göttingen, October 2023.

 

DOPUNJENO / UPDATED ON 20/07/2023.

 


 

 Poveznice / Links:

 

http://www.linguistlist.org/ -konferencije, međunarodne udruge lingvista...

http://www.avh.de/ -Zaklada Alexandera von Humboldta

http://www.ethnologue.org/ -svi jezici svijeta...

http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm -indoeuropeistika

http://www.indo-european.nl/ -Leidenski Pokorny-projekt

http://www.hazu.hr/ - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

www.philsoc.org.uk/ - The Philological Society

www.indogermanistik.org - Indogermanische Gesellschaft

 

 

 

Intervjui (dostupni na mreži):

https://www.jutarnji.hr/globus/Globus-kultura/jeziku-je-svejedno-lingvistima-nije-ali-obicni-ljudi-i-dalje-ne-znaju-da-li-uvijek-govore-ili-nekad-smiju-i-pricati/10227487/

https://www.jutarnji.hr/life/zivotne-price/znam-20-jezika-i-vise-ih-necu-uciti-a-jahat-cu-sve-dok-budem-mogao-uzjahati-konja-nas-akademik-otkrio-koje-sve-jezike-zna-ja-nisam-poliglot/9539903/

https://www.vecernji.hr/kultura/necemo-biti-jezicna-policija-ali-cuvat-cemo-hrvatski-od-aktivista-1377931

https://narod.hr/kultura/ranko-matasovic-potakne-li-deklaracija-ikakve-politicke-promjene-dogodit-ce-se-to-u-bosni-i-hercegovini

http://www.glas-slavonije.hr/329827/11/Objavljivanje-ove-deklaracije-nesumnjivo-je-provociranje-hrvatske-javnosti

https://www.vecernji.hr/premium/ako-hrvatski-posu-uje-talijanske-i-ma-arske-rijeci-zasto-ne-bi-i-srpske-1252842

http://www.matica.hr/vijenac/672/velikan-hrvatskoga-jezikoznanstva-29782/

http://www.matica.hr/vijenac/654/o-polozaju-i-identitetu-hrvatskoga-jezika-u-bih-28884/

http://www.matica.hr/vijenac/578/jezik-je-prozor-u-povijest-25564/

https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/ranko-matasovic-govornici-uvijek-imaju-presudnu-ulogu-u-normiranju-standardnog-jezika/

https://www.vecernji.hr/kultura/akademija-ne-moze-reagirati-na-bas-svaku-srpsku-bezobrastinu-i-provokaciju-1531112

https://www.novilist.hr/ostalo/kultura/knjizevnost/ranko-matasovic-srbija-treba-temeljiti-jezicnu-politiku-na-demokratskim-vrijednostima/

 

Galerija / Gallery